Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej
(The impact of tourism clusters for innovation tourism economy)

Authors: Michał Roman
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Keywords: innovation tourism tourism economy clusters
Year of publication:2017
Page range:16 (45-60)
Klasyfikacja JEL: Q12 Q13 Q17
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the study was to demonstrate the impact of tourism clusters on innovation tourism economy. Clusters of tourism, including rural areas and forests play an important role in the activation of the local community, region, state, and may also stimulate the international area. Transform the village in tourist areas and increase their competitiveness in the tourism market. The specificity of the clusters in tourism due to the complexity of the tourist offer, taking into account the needs of customers.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aleksandrowa, A.Y. (2007). Klastry turystyczne w Rosji i za granicą. Turyzm, 17, 21–26.
2.Andersson, T., Serger, S.S., Sorvik, J., Hansson, E.W. (2004). The Cluster Policies Whitebook. The Competitiveness Institute. IKED.
3.Bogusz, M., Tomaszewski, M. (2015). Wykorzystanie środków pomocowych UE na rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2007–2013. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 402, 50–59.
4.Breschi, S., Malerba, F. (2005). Clusters, networks and innovation. New York: Oxford University Press.
5.Brodzicki, T., Szultka, S. (2002). Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, 4 (110), 45–59.
6.European Commission (2002). Regional clusters in Europe, Observatory of European SMEs.
7.Gancarczyk, M. (2010). Model schyłku i odrodzenia klastrów. Gospodarka Narodowa, 3, 1–21.
8.Gorynia, M., Jankowska, B. (2007). Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 7–8, 1–13.
9.Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
10.Götz, M. (2012). Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Poznań: Instytut Zachodni.
11.Mikołajczyk, B., Kurczewska, A., Fila, J. (2009). Klastry na świecie. Studia przypadków. Warszawa: Difin.
12.Palmen, L., Baron, M. (2008). Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych. Warszawa: PARP.
13.Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
14.Prus P. (2006). Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, 8 (1), 150–153.
15.Prus P. (2008). Rola grup producenckich w podnoszeniu konkurencyjności gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 9 (3), 456–461.
16.Roman, M. (2009a). Inicjatywy klastrowe w agroturystyce na przykładzie Okopskiej Organizacji Turystycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 187–195.
17.Roman, M. (2009b). Klaster okopski jako przykład inicjatywy społecznej. W: I Sikorska-Wolak (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich (s. 91–101). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
18.Roman, M. (2013). Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej. Zarządzanie i Finanse, 1 (11), 309–320.
19.Rosenfeld, S.A. (1996). Does cooperation enhance competitiveness? Assessing the impact of interfirm collaboration. Research Policy, 25, 254–260.
20.Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat − Europa − Polska. Warszawa: PWE.
21.Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora.
22.Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin.
23.Taylor, P. (2007). Różne podejście do wpierania klastrów. Innowacje w Europie, 1, 18–19.
24.Wielewska I. (2005). Innowacje jako siła rozwojowa polskich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych firm województwa pomorskiego. Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, 4. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 231–240.
25.Wielewska I. (2015). Ecological investments as a necessary condition for sustainable development of agribusiness companies. Economic Science for Rural Development. Rural Development and Entrepreneurship. Proceedings of the International Scientific Conference, No 39, Latvia University of Agriculture, Jelgava 2015, 47–56.
26.Wojnicka, E. (2002). Rola klastrów innowacyjnych w Unii Europejskiej. Wspólnoty Europejskie, 5, 34–39.