Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP
(Conditions of innovation diffusion in SME sector)

Authors: Monika Spychalska-Wojtkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: innovation diffusion the SME sector competitiveness models supporting the diffusion
Year of publication:2017
Page range:12 (33-44)
Klasyfikacja JEL: M20 M29 M31 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Diffusion of innovation can be done in many different ways, depending on market conditions or individual SME company model. For effective participation of SME enterprises in this process in the article are pointed out various types of diffusion process and their catalysts.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bogdanienko, J. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2.Brzeziński, M. (red.) (2001). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Difin.
3.Głodek, P., Gołębiowski, M. (2006). Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: DjaF.
4.Gomułka, S. (1998). Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. Warszawa: CASE.
5.GUS (2005). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2001–2003 Warszawa: GUS.
6.Jagielski, M. (1993). Innowacje w sferze usług. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria II. Prace Habilitacyjne, 130, 11–13.
7.Janasz, W. (red.) (2004). Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
8.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
9.Karcz, K. (1997). Proces dyfuzji innowacji podejście marketingowe. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
10.Markiewicz, J. (2007). Uwarunkowania innowacyjności sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem działalności instytucji otoczenia biznesu. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
11.Markiewicz, J. (2010). Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MŚP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Niedzielski, P., Rychlik, K. (2005). Innowacje i kreatywność. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
13.OECD (1997). Podręcznik Oslo. Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych. OECD/EUROSTAT, KBN, Warszawa.
14.Okoń-Horodyńska, E., Pangsy-Kania, S. (2007). Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
15.Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Placet”.
16.Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations. New York: The Free Press.
18.Rudolf, T., Fuchs, K., Kossut, N., Workiewicz, M., Wróblewski, J. (2006). Strategie innowacji. Jak planować rozwój przedsiębiorstwa w warunkach niepewności? E-mentor, 5 (17). Pobrano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/371.
19.Smith, D. (2006). Exploring innovation. Berkshire: McGraw-Hill Education.
20.Stawasz, E. (1999). Innowacje a mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
21.Stawasz, E. (2008). Determinanty działalności innowacyjnej. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (s. 17–41). Warszawa: PARP.
22.Stawasz, E., Niedbalska, G. (2011). Działalność innowacyjna. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (s. 54–56). Warszawa: PARP.
23.Tidd, J. (2006). Innovation Models, Tananka Bussines School. London: Imperial College London.
24.Żuchowski, J. (red.) (2006). Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.