Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI
(Determinants of organization innovative activity)

Authors: Władysław Janasz
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Janasz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: innovation organization development
Year of publication:2017
Page range:12 (9-20)
Klasyfikacja JEL: O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The innovativeness of organization is to large extent determined by structure, social norms and organisational culture. Needs and expectations held by potential customers as well as the extent to which they are satisfied by competitors are always the plane of reference for the behaviour and actions taken by organisations. Organisation should define what is expected from it, by whom and when. This is not an easy task as final decisions are the resultant of diverse actions, needs and demands that are often contradictory.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bendyk, E. (2010). Kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacyjności. W: A. Wilmańska (red.), Innowacyjność 2010 (s. 71–88). Warszawa: PARP.
2.Chesbrough, H.W. (2003). Open innovation. The new imperative for creating and profiting from technology. Boston Mass.: Harvard Business School Press.
3.Gallo, C., Jobs, S. (2011). Sekrety innowacji zupełnie inaczej – reguły przełomowego sukcesu. Kraków: Wydawnictwo Znak.
4.Grego-Planer, D., Popławski, W., Zastempowski, M. (2011). Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5.Janasz, W. (2012). Determinanty kształtowania innowacji organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 703. Ekonomiczne Problemy Usług, 88, 741–753.
6.Janasz, W., Janasz, K. (2016). Restrukturyzacja kreatywna jako nowy paradygmat rozwoju inteligentnej organizacji. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (2), 70–88.
7.Janasz, W., Kozioł-Nadolna, K. (2011). Innowacje w organizacji. Warszawa: PWE.
8.Kleiber, M. (2011). Słowo wstępne. W: Go Global! Raport o innowacyjności polskiej gospodarki [przyg. przez zespół ekspertów: E. Bendyk i in.]. Warszawa.
9.KOM (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Wersja ostateczna. Bruksela.
10.Kraj, K.M., Poznańska, K. (2015). Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja i umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Ministerstwo Gospodarki (2011). Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki na lata 2011–2020. Dynamiczna Polska. Warszawa.
12.NBP (2016). Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy. Raport NBP. Warszawa.
13.Olędrowicz. M., Krupowicz, R. (2010). Europa 2020: Komisja Europejska przedstawia nową strategię gospodarczą dla Europy. Portal Innowacji. Pobrano z: http://pi.gov.pl//aktualnosci (6.08.2010).
14.Pietrewicz, L., Zajfert, M. (2016). Gospodarka Polski w świetle koncepcji etapów rozwoju. W: J. Kotowicz-Jawor (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju (s. 17–68). Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
15.Portal Innowacji. Pobrano z: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter86197 (3.12.2011).
16.Porter, M.E., Sachs, J.D., McArthur, J.W. (2002). Global Competiveness Report 2001–2002. New York: Oxford University Press.
17.Romanowska, M. (2016). Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 2, 29–35.
18.Romer, P.M., (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98 (5), 71–102. DOI: 2015.09.13.
19.Stankiewicz, M.J. (red.) (2006). Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Toruń: Dom Organizatora.
20.Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.
22.Thomas, N. (red.) (2009). Kreatywność i innowacje według Johna Adaira. Kraków: Wolters Kluwer.