Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 42/2 2015
Metody internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie

Authors: Konrad Prandecki
Państwowy Instytut Badawczy
Keywords: efekty zewnętrzne zrównoważony rozwój rolnictwo
Year of publication:2015
Page range:10 (89-98)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Jednym z podstawowych aspektów ekonomii zrównoważonego rozwoju jest internalizacja efektów zewnętrznych. Działanie to jest szczególnie istotne w rolnictwie, gdzie wiele zasobów i procesów niemających wyceny rynkowej ma istotny wpływ na produktywność tego sektora. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych metod internalizacji efektów zewnętrznych oraz ocena możliwości ich zastosowania w rachunku produkcyjno-ekonomicznym polskich gospodarstw rolnych.
Download file

Article file

Bibliography

1.Coase R., The Problem of Social Cost, „Journal of Law and Economics” 1960, vol. 3.
2.Daly H.E., Farley J., Ecological Economics. Principles and Applications, Island Press, Washington 2010.
3.Endres A., Environmental Economics: Theory and Policy, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
4.Gallai N., Salles J.M., Settele J., Vaissière B.E., Economic Valuation of the Vulnerability of World Agriculture Confronted with Pollinator Decline, „Ecological Economics” 2009, vol. 68, no. 3.
5.Majewski J., Economic Value of Pollination of Major Crops in Poland, „Economic Science for Rural Development” 2014, no. 34.
6.Pigou A.C., Economics of Welfare, Macmillan Company, London 1920.
7.Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, C.H. Beck, Warszawa 2002.
8.Woś A., Zegar J.S., Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2002.
9.Wrzaszcz W., Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
10.Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [25] Produktywność wybranych form rolnictwa zrównoważonego, red. K. Prandecki, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
11.Zegar J.S., Kategoria optymalności w rozwoju rolnictwa. Współczesne wyzwania, „Roczniki Nauk Rolniczych Seria G 97” 2010, nr 3.
12.Zegar J.S., Racjonalność w rachunku ekonomicznym rolnictwa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2010, t. XLIV.