Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/2 2016
PERYURBANIZACJA W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM
(The peri-urbanisation in the Poznan metropolitan area)

Authors: Piotr Idczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Karol Mrozik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: peri-urbanisation peri-urban areas taxonomic methods Poznan Metropolitan Area
Year of publication:2016
Page range:12 (243-254)
Klasyfikacja JEL: R12 R14 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents the general characteristics of peri-urbanisation defined as a process of urban transformations which take place outside the urban cores but within rural areas with city influence predisposed in particular to multifunctional development. Then, the assessment of the peri-urbanisation was carried out within territorial units comprising the Poznan Metropolitan Area. The examination procedure was conducted with the use of the taxonomic methods. The results argue that the biggest dynamics of changes on peri-urbanisation features occurs in rural gminas and rural parts of urban-rural gminas whose spatial arrangement creates a mosaic around the city of Poznan. Thus, the theoretical assumptions of peri-urbanisation were confirmed.
Download file

Article file

Bibliography

1.Allen, A. (2003). Environmental planning and management of the peri-urban interface: perspectives on an emerging field. Environment & Urbanization, 15, 1.
2.Butt, A. (2013). Exploring Peri-urbanisation and Agricultural Systems in the Melbourne Region. Geographical Research, 51, 2.
3.Caruso, G. (2001). Peri-urbanisation. the situation in Europe. A bibliographical note and survey of studies in the Netherlands, Belgium, Great Britain, Germany, Italy and the Nordic countries. Report prepared for DATAR, France.
4.Grochowski, M. (2011). Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych. MAZOWSZE Studia Regionalne, 6.
5.Grzeszczak, J. (1996). Tendencja kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej. Prace Geograficzne, 167. Polska Akademia Nauk.
6.Idczak, P. (2012). Identification of regio-nal peripherality by using multidimensional comparative analysis.W: A. Jaeschke, W. Starzyńska (red.), Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization. Lodz: Statistical Office in Lodz.
7.Idczak, P. (2013). Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce. Warszawa: Difin.
8.Korcelli-Olejniczak, E. (2012). Region metropolitalny – pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Prace Geograficzne, 235.
9.Kurian, M., McCarney, P. (red.) (2010). Peri-urban Water and Sanitation Services. Policy, Planning and Method. New York: Springer.
10.Lamb, R. (1983). The Extent and Form of Exurban Sprawl. Growth and Change, 14 (1).
11.Lisowski, A., Grochowski, M. (2008). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. W: Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, I. Warszawa: MRR.
12.Mazur, M., Bański, J., Czapiewski, K., Śleszyński, P. (2015). Wiejskie obszary funkcjonalne – próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. Studia Obszarów Wiejskich, 37.
13.Monsson, Ch. (2013). Understanding the peri-urban economy: the case of Copenhagen. Regional Insights, 4, 2.
14.Mrozik, K., Idczak, P. (2015). Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42 (2).
15.OECD, 2008, Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide. Paryż: OECD.
16.Ravetz, J., Fertner, Ch., Nielsen, T.S. (2013). The Dynamics of Peri-Urbanization. W: K. Nilsson, S. Pauleit, S. Bell, C. Aalbers, T.A. Sick Nielsen, Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe. Berlin, Heidelberg: Springer- -Verlag.
17.Webster, D., Muller, L. (2009). Peri-urbanisation: zones of rural – urban transition. W: S. Sassen (red.), Human Settlement Development, 1. Oxford: Eolss Publishers.
18.Zagożdżon, A. (1988). Sieć osadnicza, zmienność i trwałość. W: B. Jałowiecki, E. Kaltenberg- Kwiatkowska (red.), Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.