Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/2 2016
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE NAGROMADZENIA I DYNAMIKI USUWANIA AZBESTU W POLSCE – UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
(Regional differences in the accumulation and dynamics of removal of asbestos in Poland – the socio-economic perspective)

Authors: Anna Bernaciak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Arnold Bernaciak
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Keywords: azbestos azbestos removal regional dimension Poland
Year of publication:2016
Page range:12 (185-196)
Klasyfikacja JEL: R10 Q53 Q58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article summarizes the diagnosis of the impact of socio-economic factors on the rate of removal of asbestos in Poland. It presents the basic statistics on the rate of accumulation and removal of asbestos from the territory of the country and an attempt to identify the causes of common patterns in this area.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
2.Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009–2032, stanowiący załącznik do uchwały nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2015 r.
3.Pyssa, J., Rokita, G.M. (2007). Azbest – występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 23, (1), 49–61.
4.Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań, opracow. N. Szeszenia- Dąbrowska i W. Sobala (2010). Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
5.Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r.
6.Ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. 2004 nr 3, poz. 20 ze zm.).