Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/2 2016
OPTYMALIZACJA PROCESU DECYZYJNEGO DOTYCZĄCEGO KSZTAŁTOWANIA ZDOLNOŚCI RETENCYJNYCH ZLEWNI PRZY ZASTOSOWANIU METODY AHP
(Optimisation of the decision-making process concerning the shaping of water retention capacity of the catchment – examples of AHP method)

Authors: Karol Mrozik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Idczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: water retention capacity catchment AHP planning in water management Skórzynka watercourse Potok Junikowski stream
Year of publication:2016
Page range:12 (83-94)
Klasyfikacja JEL: O22 Q01 Q25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the work on the example of the Skórzynka catchment located within the Poznan Metropolitan Area an attempt to determine the most profitable variant of protection against flood, drought and water shortage through the improvement of water retention capacity of the catchment using AHP method was made. In the analysis four (socioeconomic, retention, environmental, social) criteria indicating the conditions of achieving the most important objective were adopted, and three alternative solutions (small water retention reservoir, agrotechnical measures, storm water management systems). On the basis of conducted analyses it was shown that the best solution leading to the improvement of water retention capacity of the catchment are agrotechnical measures which should be treated as a priority in climate change adaptation programmes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamus, W., Gręda, A. (2005). Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich. Badania Operacyjne i Decyzje, 2.
2.Idczak, P., Mrozik, K. (2014). Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 367.
3.Idczak, P., Mrozik, K. (2015). Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych. Ekonomia i Środowisko, 53, 2.
4.Markowski, T. (2011). Terytorialny wymiar zintegrowanej polityki rozwoju – oczekiwania i wyzwania wobec planowania i systemu instytucjonalnego – referat wygłoszony pod-czas posiedzeniu plenarnego KPZK w Warszawie w dniu 13.09.2011. Pobrane z: http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/228f458048511957a85bac91f205df23/T_Markowski_Terytorialny_wymiar_zint_polityki_rozwoju_13092011.pdf?MOD=AJPERES (6.06.2013).
5.Mrozik, K., Przybyła, Cz. (2013). Mała retencja w planowaniu przestrzennym. Poznań: Prodruk.
6.Mrozik, K., Przybyła, Cz., Szczepański, P., Napierała, M., Idczak, P. (2014). Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 339.
7.Ouma, Y.O., Tateishi, R. (2014). Urban flood vulnerability and risk mapping using integrated multi-parametric AHP and GIS: Methodological overview and case study assessment. Water, 6.
8.Prusak, A., Stefanów, P. (2014). AHP – analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
9.Przybyła, Cz., Bykowski, J., Mrozik, K., Napierała, M. (2011). Rola infrastruktury wodnomelioracyjnej w procesie suburbanizacji. Ochrona Środowiska, 13, 1.
10.Saaty, T.L. (2000), Fundamentals of decision making and priority theory with the Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh: RWS Publications.
11.Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. (2014). Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska. Pobrane z: http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/008_3_Strategia_Bezpieczenstwo_Energetyczne_i_Srodowisko_2020.pdf.
12.Yang, X.-L., Ding, J.-H., Hou, H. (2013). Application of a triangular fuzzy AHP approach for flood risk evaluation and response measures analysis. Nat. Hazards, 68.
13.Zawilski, M., Sakson, G. (2013). Wybór metody modernizacji systemu kanalizacyjnego przy wykorzystaniu metody AHP. Ekonomia i Środowisko, 47, 4.