Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016
INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ZACHOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
(Tools supporting retain of natural resources on the rural areas)

Authors: Lidia Kłos
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: agriculture rural areas natural environment
Year of publication:2016
Page range:14 (25-38)
Klasyfikacja JEL: R11 R51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Polish agri-environmental policy includes main assumptions putted by European and global environmental protection policy. Strategic aims of agri-environmental policy take into consideration climate change’s problem and necessity of adaptation agricultural practices to requirement of natural resources of rural areas. Aim of this article is explore the tools supporting retain of natural resources on the rural areas. For this purpose it was analyzed available materials of Ministry of Agriculture and Rural Development, Central Statistical Office of Poland and bibliography from the testing subject.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dostarczanie dóbr publicznych przez rolnictwo w Unii Europejskiej, Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska, Komisja Europejska 23/2009.
2.Dyrektywa Rady z 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, 91/676/EWG, DZ.U.UE L z 31 grudnia 1991r.
3.Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000r., ustalająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwana Ramową Dyrektywą Wodną, Dz.U. L 327, 22.12.2000, p.1.
4.EFA, 2013, Environmental Indicator Report 2013. Natural resources and human well-being in green economy, European Environmental Agency, Copenhagen, Denmark.
5.Faber, A., Borek, R., Borzęcka-Walker, M. (2012). Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4 oraz N2O) w polskim rolnictwie. W: J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (50), s. 9–38. Warszawa: , IERiGŻ-PIB..
6.Kokoszko, K. (2014). Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 2014–2020. Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Studia Ekonomiczne, nr 166, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
7.Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2015, Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988–2013, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZZE), Warszawa 2015.
8.Mickiewicz, A., Mickiewicz, B. (2015). Charakterystyczne cechy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, zeszyt 1, tom XVII.
9.Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC.
10.Ochrona środowiska 2015, GUS, Warszawa 2015.
11.Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (2014) red. I. Nurzyńska, W. Poczta (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar .
12.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020, ARiMR, http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Publikacjebiblioteka/Informatory_MiNROL/PROW_2014-2020_projekt_MRiRW.pdf.
13.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 13 listopada 2007 r. w sprawie strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby (2006/2293(INI)) (COM(2006)0231) oraz ocena wpływu strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby (SEC(2006)0620).
14.Strategia Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://www.zmianyklimatu.pl/news,240,STRATEGIA-EUROPA-2020.html.
15.Strategia zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020, Załącznik do Uchwały nr 163 Rady Ministrów z 25 kwietnia 2012 r. (poz. 839), https://www.minrol.gov.pl.
16.Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013.
17.Zwierzęta gospodarskie 2014, GUS, Warszawa 2015.
18.http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_en.htm (02.04.2016).