Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/3 2016
BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA BAZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
(Construction of competitive advantage based on knowledge management in polish companies)

Authors: Michał Igielski
Akademia Morska w Gdyni
Keywords: contemporary economic conditions knowledge knowledge management competitiveness
Year of publication:2016
Page range:12 (141-152)
Klasyfikacja JEL: F61 M12 Q15 Q34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In this article, the author describes the role and importance of knowledge and process management in Polish enterprises. After analyzing the study, this process proved to be necessery for the effective build competitive advantage in today’s economic market. Additionally described conditions of the functioning of enterprises in the global market in the twenty-first century and the analysis of the concept of competitiveness in recent years. Also described are identified in the surveyed enterprises barriers and areas of impact of knowledge management systems. Based on analysis of available sources and research results, we can conclude that in such a volatile environment, as today’s environment, knowledge has become a basic element in building a competitive advantage in the market and is an essential factor in achieving success in the marketplace.
Download file

Article file

Bibliography

1.Będzik, B. (2012). Kapitał społeczny a gospodarka oparta na wiedzy. Oeconomica, 292 (66), 15–24.
2.Borowiecki, R. (2011). Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie (s. 5–15). Rzeszów: Wyd. UR.
3.Cyrkon, E. (2000). Kompendium wiedzy o gospodarce. Warszawa: PWN.
4.Drucker, P.F. (2011). Myśli przewodnie. Warszawa: MT Biznes.
5.Gorynia, M., Jankowska, B. (2004). Konkurencja w branży a internacjonalizacja i globalizacja. Gospodarka Narodowa, 2, 19–33.
6.Hampden-Turner, Ch., Trompenaars, A. (2000). Siedem kultur kapitalizmu. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
7.Klimczok, M., Tomczyk, A. (2012). Zarządzanie wiedzą – współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 2, 165–174.
8.Makulska, M. (2012). Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. Prace i Materiały, 88, 1, 179–180.
9.Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.
10.Skawińska, E. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście. Warszawa: PWN.