Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/1 2016
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. OCENA SEKTORA SPOŻYWCZEGO (CUKIERNICZEGO)
(Financial risk management in enterprise – food sector (confectionery))

Authors: Mirela Romanowska
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: management risk profitability
Year of publication:2016
Page range:10 (209-218)
Klasyfikacja JEL: G24 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article focuses on the financial risk management in business. The author defines the concept of risk management in an enterprise and differentiates financial risk from operational risk in order identify these two concepts. The article also discusses the selected set of risk assessment indicators. The research is based on three entities: Wawel SA, Mieszko SA and ZPC Otmuchów SA from the sector of candy makers listed on the Warsaw Stock Exchange. These entities are the largest companies from the confectionery sector in terms of sales volume for the period of 2010–2014. In order to perform a comprehensive and reliable analysis of the profitability indicator it was necessary to gather the source data from the abovementioned companies’ profit and loss accounts as well as balance sheets.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baker, S.P. (2000). Injury Prevention and Control. London–New York: Taylor & Francis.
2.Chong, T.T., Brown, E.M. (2001). Zarządzanie ryzykiem projektu. Kraków: Dom Wydawniczy ABC–Oficyna Ekonomiczna.
3.Holliwell, J. (2001). Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym. Warszawa: Liber.
4.Jajuga, K., Jajuga, T. (2008). Inwestycje – instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN.
5.Jedynak, T. (2010). Ryzyko w działalności gospodarczej – metody oceny oraz techniki zarządzania. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 8, 59–73.
6.Kaczmarek, T.T. (1999). Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
7.Misztal, A. (2015). Analiza rentowności spółek przemysłu surowcowego indeksu WIG20. Nauki o Finansach, 2 (23), 96–109.
8.Rytel, O. (2010). Zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej. Administracja i Zarządzanie, 85, 157–168.
9.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
10.Skalik, J. (2004). Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
11.Stępień, K. (2013). Definicyjne i metodyczne problemy rentowności. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 920, 101–110.
12.Williams, C.A., Smith, M.L., Young, P.C. (2002). Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: PWN.
13.Wypych, M. (2000). Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy. Łódź: Wyd. Absolwent.
14.http://www.money.pl/gielda/spolki-gpw/PLMSZKO00010,o_firmie.html (8.02.2016).
15.http://www.money.pl/gielda/spolki-gpw/PLWAWEL00013,o_firmie.html (8.02.2016).
16.http://www.money.pl/gielda/spolki-gpw/PLZPCOT00018,o_firmie.html (8.02.2016).
17.http://www.biznes.pap.pl (9.02.2016).