Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/1 2016
WYKORZYSTANIE MODELU DU PONTA DO OCENY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA GÓRNICZEGO
(Use of du pont model to evaluate the effective management of selected companies with mining sector)

Authors: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Uniwersytet Szczeciński

Katarzyna Hawran
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: model Du Pont the mining sector the method of successive substitutions
Year of publication:2016
Page range:14 (183-196)
Klasyfikacja JEL: G32 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim was to develop articles on issues related to the use of the model Du Pont in the evaluation of effective management in selected enterprises in the mining sector. The paper presents the essence of the effectiveness of business management, research methodology and presents the results of causal analysis. The subject of the research are four companies: Bogdanka SA, Kopex Group, Lotos SA and the company PKN Orlen in the period 2010–2014. In order to better illustrate the return on equity, which is part of the model Du Pont, the current work includes comparing the average for the sector’s largest companies in terms of sales in the period 2011–2014. These entities are listed on the Stock Exchange in Warsaw. Source data are derived from balance sheets and profit and loss accounts.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (2001). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE im. O. Langego.
2.Beuch, W., Marzec, R. (2015). Rynek węgla energetycznego w Polsce w latach 2010–2015. W: Materiały XXIX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia̜ PAN.
3.Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D., Gołaś, Z. (2008). Wykorzystanie modelu Du Ponta do określenia czynników kształtujących rentowność przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 64, 53–64.
4.Bućko, J. (2015). Propozycja nowego podejścia do problematyki badań przyczynowych w analizie ekonomicznej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 83 (139), 9–34.
5.Szafrański, M. (2007). Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
6.Szczecińska, B. (2008). Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 64, 65–74.
7.Trojanowska, J., Koliński, A. (2011). Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 16, 225–240.
8.Ziębicki, B. (2007). Efektywność a jakość w sektorze. W: A. Potocki (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Warszawa: Difin.
9.http://www.kopex.com.pl (15.02.2016).
10.http://www.lotos.pl (15.02.2016).
11.http://www.lw.com.pl (15.02.2016).
12.http://www.money.pl, dostep15.02.2016).
13.http://www.emis.com (15.02.2016).
14.http://gornictwo.wnp.pl (21.02.2016).
15.https://sindicator.net (20.02.2016).