Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/3 2016
INNOWACYJNOŚĆ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI
(Consumer’s innovativness in the food market)

Authors: Iwona Kowalczuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Marzena Jeżewska-Zychowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Keywords: innovativeness consumer behavior food market
Year of publication:2016
Page range:10 (177-186)
Klasyfikacja JEL: D12 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents results of a study aimed at defining the determinants of consumer innovativeness in the food market and developing the characteristics of the consumer types with different innovativeness levels. The study was carried out in 2014 in the Mazowieckie voivodeship, using survey methods (distributed questionnaire) on a sample of 278 respondents aged 15 and older. The quota selection, including gender, was applied. The study revealed demographic, economic, psychosocial and behavioral diversity between consumer groups selected based on their level of innovativeness. Particularly large differences were found between extreme types, i.e. the innovators and the laggards.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babicz-Zielińska, E., Jeżewska-Zychowicz, M., Laskowski, W. (2010). Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (71), 141–153.
2.Choo, H., Chung, J.E., Pysarchik, D.T. (2004). Antecedents to New Food Product Purchasing Behavior Among Innovator Groups in India. European Journal of Marketing, 38 (5/6), 608–625.
3.Citrin, A.V., Sprott, D.E., Silverman, S.N., Stem, D.E. (2000). Adoption of Internet Shopping: The Role of Consumer Innovativeness. Journal of Industrial Management & Data Systems, 100 (7), 294–300.
4.Goldsmith, R.E., Flynn, L.R. (1992). Identifying Innovators in Consumer Product Markets. European Journal of Marketing, 26 (12), 42–55.
5.Gutkowska, K. (2011). Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsumpcja i Rozwój, 1, 108–119.
6.Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
7.Hurt, H.T., Joseph, K., Cook, C.D. (1977). Scales for Measurement of Innovativeness. Human Communication Research, 4 (1), 58–65.
8.Jeżewska-Zychowicz, M., Kowalczuk, I. (2009). Uwarunkowania innowacyjności polskich konsumentów. Handel Wewnętrzny, 3, 34–45.
9.Kosicka-Gębska, M., Tul-Krzyszczyuk, A., Gębski, j. (2009). Handel detaliczny żywnością w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
10.Kowalczuk, I. (2011). Innowacyjna żywość w opinii producentów i konsumentów. Warszawa: Wyd. SGGW.
11.Kusińska, A. (2006). Ewolucja postaw wobec produktów żywnościowych w świetle typologii konsumenta z lat 1987–2006. Handel Wewnętrzny, 6, 87–91.
12.Ling, S.S., Pysarchik, D.T., C hoo, H.J. (2005). Adopters of New Food Products in India. Marketing Intelligence & Planning, 22 (4), 371–391.
13.Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWE.
14.McCarthy, M., O’Sullivan, C., O’Reilly S. (1999). Pre-identification of First Buyers of a New Food Product. British Food Journal, 101 (11), 842–856.
15.Robertson, T.S., Kennedy, J .N. ( 1998). Prediction of Consumer Innovators: Application of Multiple Discriminates Analysis. Journal of Marketing Research, 5, 64–69.
16.Roerich, G. (2004). Consumer Innovativeness: Concepts and Measurements. Journal of Business Research, 57 (6), 671–677.
17.Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.
18.Steenkamp, J.E.M., Hofstede, F.T. (2002). International Market Segmentation: Issues and Perspectives. International Journal Of Research and Marketing, 19 (3), 185–213.
19.Steenkamp, J.E.M., Hofstede, F .T., Wedel, M . ( 1990). A Cross-National Investigation into the Individual and National Cultural Antecedents of Consumer Innovativeness. Journal of Marketing, 63 (2), 55–69.
20.Stenka, I. (2009), Akceptacja żywności funkcjonalnej przez młodych konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (65), 218–226.