Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/2 2016
WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH
(Virtualization of consumer behavior on tourism market as the source of knowledge in making marketing decisions)

Authors: Daria Elżbieta Jaremen

Izabela Michalska- Dudek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Andrzej Rapacz
Keywords: tourism market consumer behavior virtualization information sources knowledge
Year of publication:2016
Page range:10 (85-94)
Klasyfikacja JEL: L83 L86 L32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The primary purpose of the article is to identify virtualization manifestations of consumer behaviors in tourism consumption process, as well as the characteristics of information sources related to the activities of tourist services consumers such as: social network and website activity. The study discusses how the information obtained from the above- -mentioned sources can be transposed into useful knowledge facilitating relevant marketing decisions made by the service providers in tourism. The theoretical implication of the article is to present virtual diversity of consumer behavior on tourism market and to emphasize the significance of tourism consumption virtualization, whereas the practical implication is to highlight the importance of both the Internet and ICT as the sources of information in making purchasing and business decisions, as well as the need for ICT application in customer service on tourism market, which results from the changing attitudes and behaviors presented by tourists.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bichler, R., Schmiderer, H. (2011). Theorizing tourism: bridging the virtual-real-dichotomy? (s. 332–337). W: I. Ateljevic, A. Pritchard, N. Morgan (red.), The Criticial Turn in Tourism Studies: Promoting an Academy of Hope. Oxford: Elsevier.
2.Gordon, I.H. (2001). Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: PWE.
3.Jaremen, D.E. (2014). Wirtualizacja zachowań konsumenta na rynku turystycznym. Marketing i Rynek, 11, 374–383.
4.Krupski, R. (red.). (2004). Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
5.Pawlicz, A. (2012). E-turystyka. Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym. Warszawa: PWN.
6.Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
7.Tomanek, K. (2012). Źródła danych w programie lojalnościowym (s. 46–49). W: Loyalty Business Overview. Kraków: Pallad Media.
8.Wodejko, S. (1997). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: PWSH.
9.Żabińska, T. (1994). Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.