Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/2 2016
POSTAWY SAMORZĄDOWCÓW WOBEC DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
(Local government representatives attitude to marketing activities on the example of Kujawsko-Pomorskie Voivodship)

Authors: Krzysztof Andruszkiewicz

Maciej Schulz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Keywords: behavioural economics rationality homo oeconomicus
Year of publication:2016
Page range:10 (7-16)
Klasyfikacja JEL: A12 B50 D03 D80
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Behavioural economics is no longer seen as an ephemeral intellectual riddle, a fashion that soon will fade. Its most significant achievements focus on a critique of the homo oeconomicus model and placing homo sapiens in the centre of social sciences. The aim of this article is to present what we can learn from behavioural economics about a human being.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andruszkiewicz, K. (2006). Strategiczne działania marketingowe samorządów terytorialnych a konkurencyjność regionu. W: E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek (red.), Ekspansja czy regres marketingu? Warszawa: PWE.
2.Andruszkiewicz, K., Kaczmarczyk, S. (2002). Planowanie strategiczne w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 32 (353).
3.Czerwiński, K. (2007). Metodologiczne aspekty pomiaru postaw jako wypadkowej systemu wartości. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
4.Kaczmarczyk, S. (1997). Badania marketingowe. Metody i techniki? Warszawa: PWE.
5.Kaczmarczyk, S., Pałgan, R. (2005). Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami. Gdańsk: ODiDK Sp. z o.o.
6.Karwowski, J. (2002). Marketingowe zarządzanie regionem. W: J. Karwowski (red.), Marketing w rozwoju regionu. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Kłosiewicz-Górecka, U., Słomińska, B. (2001). Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu. Warszawa: Difin.
8.Likert, R.A. (1932). A technique for measurement of attitudes. Archives of Psychology. 140, June.
9.Mika, S. (1984). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.
10.Sagan, A. (1998). Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
11.Sekuła, A. (2002). Marketingowe zarządzanie regionem. W: J. Karwowski (red.), Marketing w rozwoju regionu. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Zieman-Miszewska, E. (2004). Wykorzystanie marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów. W: W. Kosiedowski (red.), Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu. Toruń: UMK – Włocławskie Towarzystwo Naukowe.