Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/1 2016
ANALIZA POWIĄZAŃ MIEDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ NA PRZYKŁADZIE SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE
(Analysis of the links between profitability and liquidity in the example of the banking sector in Poland)

Authors: Mirela Romanowska
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: liquidity profitability bank
Year of publication:2016
Page range:11 (243-253)
Klasyfikacja JEL: G24 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article was to describe the most frequent approach to empirical research of the relationships between profitability and liquidity of selected banks listed on the Warsaw Stock Exchange. The subject of the research were five fundamental financial institutions selected from the ranking, which was drawn up for the twenty largest banks in Poland based on their total assets at the end of 2014 i.e., PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A. and Bank Zachodni WBK S.A., Getin Noble Bank S.A. and Bank Handlowy in Warsaw S.A. in the years 2011–2014. The source of the data of the abovementioned entities come from the balance sheets and profit and loss accounts. The analysis of the relationship between liquidity and profitability was carried out on the basis of liquidity and profitability ratios of the selected banks.
Download file

Article file

Bibliography

1.Capiga, M., Ogrodnik, H. (2007). Ryzyko działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
2.Gołuchowski, J., Szambelańczyk, J. (red.). (1999). Bankowość. Podręcznik dla studentów. Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu.
3.Grabczan, W. (1996). Zarządzanie ryzykiem bankowym. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości.
4.Grzywacz, J. (2006). Podstawy bankowości. Warszawa: Difin.
5.Guzik, B. (2006). Statystyczne metody badania związków między rentownością a płynnością bankową. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3–4, 57–68.
6.https://www.bzwbk.pl (11.12.2015).
7.https://www.getinbank.pl (11.12.2015).
8.https://www.pkobp.pl (11.12.2015).
9.http://www.citibank.pl (11.12.2015).
10.http://www.pekao.com.pl (11.12.2015).
11.Iwanicz-Drozdowska, M. (2012). Zarządzanie finansowe bankiem. Warszawa: PWE.
12.Kochaniak, K. (2010). Efektywność finansowa banków giełdowych. Warszawa: PWN.
13.KNF (2015). Rekomendacja P, art. 460 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Warszawa.
14.Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2008). Podstawy analizy finansowej banków i ubezpieczycieli. Szczecin: Print Group.
15.Orechwa-Maliszewska, E., Worobiej, E. (2004). Sprawozdawczość i analiza finansowa banku. Białystok: Wyd. WSFiZ w Białymstoku.
16.Świderski, J. (1999). Finanse banku komercyjnego. Nowe regulacje, standardy, przepisy. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.
17.Wójcik-Mazur, A. (2011). Analiza poziomu płynności finansowej polskiego systemu bankowego na tle wybranych krajów. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 38, 827–837.
18.Zawadzka, Z. (2013). Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie. Warszawa: Poltext.