Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-27
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
EKONOMICZNO-SPOŁECZNE SKUTKI ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE
(Economic and social effects of the demographic changes in Poland)

Authors: Adrianna Mastalerz- Kodzis
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ewa Pośpiech
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: analysis of multivariate variables regional analysis economic dynamics HDI and LHDI indices demographic processes
Year of publication:2016
Page range:14 (341-354)
Klasyfikacja JEL: C02 J11 E24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the paper is to analyze the dynamic demographic changes that are observed in Poland from 2004 to 2014. General tendencies in Polish population age structure were shown. Besides, some dependencies between demographic variables and selected economic indicators were presented as well as the influence of the demographic changes on economic and social phenomena were indicated. The article consists of two parts. In the first one methods used in analyses were shown, the second one includes the most important results of research, among others, the changes of HDI index in Poland and in the world and LHDI index in Polish regions were presented.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baza Danych UNDP Human Development Report. Pobrane z: www.hdr.undp.org (31.08.2015).
2.Biernacki, M. (2006). Kilka uwag o pomiarze dobrobytu społecznego. Mathematical Economics, 3 (10), 115–124.
3.Duncan, C.J., Scott, S. (1998). Human Demography and Disease. Cambridge, UK: University Press.
4.Fihel, A., Okólski. M. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Scholar.
5.Giri, C.N. (2004). Multivariate Statistical Analysis, New York: Marcel Dekker.
6.GUS, Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: http://www.stat.gov.pl (31.08.2015).
7.Holzer, J.Z. (2003). Demografia. Warszawa: PWE.
8.Jóźwiak, J. (2013). Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce. W: M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych w Polsce (s. 8–23). Warszawa: Instytut Obywatelski.
9.Kurkiewicz, J., Pociecha, J., Zając, K. (1991). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego. Warszawa: Wyd. SGH.
10.Rencher, A.C. (2002). Methods of Multivariate Analysis. New York: John Wiley & Sons.
11.Stanton. E.A. (2007a). The Human Development Index. A History, Political Economy Research Institute PERI, 127.
12.Stanton, E.A. (2007b), Inequality and The Human Development Index. ProQuest LLC.