Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 40/2 2015
Polskie parki narodowe – ujęcie instytucjonalne

Authors: Arkadiusz Babczuk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Marian Kachniarz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: parki narodowe państwowe osoby prawne instytucje nieformalne
Year of publication:2015
Page range:12 (203-214)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Walory przyrodnicze i kulturowe polskich parków narodowych powinny być objęte odpowiednimi formami zarządzania. Celem artykułu jest charakterystyka formalnych i nieformalnych ram funkcjonowania parków narodowych w Polsce oraz sformułowanie rekomendacji zmian w tym zakresie. Przekształcenie parków z jednostek budżetowych w państwowe podmioty prawne dało im większą samodzielność organizacyjną. Z jednej strony zwiększa to motywacje i odpowiedzialność dyrektorów, z drugiej – grozi dryftem z pozycji podmiotów chroniących przyrodę w kierunku podmiotów gospodarujących jej zasobami, z funkcji ochronnych do funkcji zdobywania przychodów. Taka pokusa rodzi się zwłaszcza w warunkach braku jasno określonych reguł oraz ograniczonego finansowania budżetowego.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babczuk A., Kachniarz M., System finansowania parków narodowych w Polsce – stan obecny i kierunki pożądanych zmian, Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych, Jelenia Góra 2015.
2.North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
3.Ochrona Środowiska 2014, GUS, Warszawa 2014.
4.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. DzU 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).
6.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).