Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 120 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wykorzystywanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
2. Wspomaganie controllingu przedsięwzięć budowlanych systemami informatycznymi – wymagania, stan obecny i perspektywy ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
3. Wykorzystanie narzędzia data mining w nadawaniu rang instrumentom konkurowania przedsiębiorstw usług transportowych sektora MSP ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
4. Model gromadzenia danych monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
5. Analiza funkcjonalności oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami w MSP ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
6. Korzyści wdrożenia cloud computing dla organizacji w ocenie użytkowników ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
7. Zastosowanie metody mini-modeli opartej na hipersześcianie w procesie modelowania danych wielowymiarowych ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
8. Błędy w zastosowaniach BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami biznesowym ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
9. Standardy zarządzania usługami informatycznymi ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
10. Platforma informacyjno-usługowa jako koncepcja wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
11. Identyfikacja ekspertowego modelu decyzyjnego w problemach wielokryterialnych z zastosowaniem metody obiektów charakterystycznych ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
12. Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii informatycznych ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
13. Gamifikacja e-learningu w kontekście zróżnicowania typów uczestników ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
14. Zdalna realizacja usług w internecie z uwzględnieniem profilu użytkownika ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
15. Wspomaganie procesów oceny i wyboru strategii firmy za pomocą adaptacyjnej hurtowni danych ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
16. Integracja systemów informatycznych w ramach farm e-commerce ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
17. Wykorzystanie rozmytych map kognitywnych w modelowaniu przekazu interaktywnego ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
18. Metoda doboru infrastruktury IT na przykładzie laboratorium uczelni wyższej ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
19. Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
20. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na przykładzie miasta i gminy Choroszcz ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
21. Elektronizacja usług transportu publicznego na przykładzie Białostockiej Karty Miejskiej ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
22. Analiza porównawcza przeglądarek internetowych ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
23. Ograniczenia zasobów informacji publicznej jako przyczyna zawodności państwa ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
24. Stan udostępniania publicznych e-usług w wybranych krajach Unii Europejskiej ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
25. Analiza zaawansowania realizacji idei open government data w wybranych krajach ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
26. Korzystanie z usług e-administracji a sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych w państwach Unii Europejskiej ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
27. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
28. Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
29. E-komunikacja – analiza efektywności cyfryzacji urzędów i społeczeństwa ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
30. Czynniki społeczno-demograficzne determinujące poziom wydatków młodych konsumentów na zakupy za pośrednictwem Internetu ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
31. Wpływ prywatnego kopiowania na opłacalność produkcji telewizyjnych ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
32. Instytucjonalizacja form społecznej dyfuzji informacji w Internecie ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
33. Eye tracking w badaniach marketingowych ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
34. Kierowanie i przenoszenie wiadomości przez statki powietrzne w niespójnych sieciach DTN opierając się na informacjach o trasie lotu ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
35. Analiza zbioru wiadomości e-mail z zastosowaniem sieci społecznych ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
36. Czynniki wpływające na zakupy przez internet ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
37. Marketing internetowy w mediach społecznościowych ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
38. Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
39. Imperatywy kultury informacyjnej ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
40. Zwinne podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
41. Wykorzystanie globalnej sieci w procesie internacjonalizacji MSP ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
42. Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
43. Metody ewolucyjne w analizie zmian kursu akcji spółek giełdowych ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
44. Modelowanie zachowania agentów w wieloagentowych systemach symulacyjnych stosowanych w zarządzaniu ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
45. Symulacja komputerowa w ekonomii eksperymentalnej ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
46. Nieformalne kanały dystrybucji dóbr kulturowych w internecie nr 40 2016 Przejdź
47. Formy dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych w społeczeństwie online nr 40 2016 Przejdź
48. Studenci w sieci – sposoby, rodzaje i motywacje przebywania w cyfrowym świecie na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 40 2016 Przejdź
49. Monitorowanie aktywności użytkowników w kontekście monetyzacji aplikacji mobilnych nr 40 2016 Przejdź
50. Rynek gier wideo i jego uczestnicy nr 40 2016 Przejdź
51. Wybrane aspekty kultury w społeczeństwie informacyjnym nr 40 2016 Przejdź
52. Oczekiwania fanów elektronicznej rozrywki wobec grafiki w grach komputerowych nr 40 2016 Przejdź
53. Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego nr 40 2016 Przejdź
54. Budowanie zespołu wirtualnego – zasady i wyzwania nr 40 2016 Przejdź
55. Towards project communication management patterns nr 40 2016 Przejdź
56. Website usability in the design thinking methodic nr 40 2016 Przejdź
57. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie pozyskiwania wiedzy o klientach sieci handlowych – wybrane zagadnienia nr 39 2016 Przejdź
58. Techniki neuronauki poznawczej w systemach wspomagania decyzji nr 39 2016 Przejdź
59. Paradygmat programowania proceduralnego w procesie budowy systemów automatycznych bazujących na średnich kroczących nr 39 2016 Przejdź
60. Wielokryterialna metoda wspomagania decyzji PVM w wyborze kraju lokalizacji działalności gospodarczej nr 39 2016 Przejdź
61. Algorytmy do konstruowania drzew decyzyjnych w przewidywaniu skuteczności kampanii telemarketingowej banku nr 39 2016 Przejdź
62. Cloud computing w zarządzaniu organizacją nr 39 2016 Przejdź
63. Symulacja komputerowa w badaniu efektów polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania ubóstwu nr 39 2016 Przejdź
64. Metodyka ewaluacji narzędzi ICT w obszarze e-zdrowia nr 39 2016 Przejdź
65. Dylematy interpretacji informacji nr 39 2016 Przejdź
66. Struktura funkcjonalna zgamifikowanego systemu zarządzania nauczaniem nr 39 2016 Przejdź
67. Jakość stron internetowych dotyczących gier komputerowych nr 39 2016 Przejdź
68. Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0 nr 41 2016 Przejdź
69. Technologie mobilne – bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych – wyniki badań 2016 nr 41 2016 Przejdź
70. Porównanie walidatorów do badania dostępności stron WWW nr 41 2016 Przejdź
71. Analiza skuteczności prezentacji produktów w systemie sprzedaży B2B na przykładzie dystrybutora artykułów technicznych nr 41 2016 Przejdź
72. O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) w strategii przedsiębiorstwa branży IT nr 41 2016 Przejdź
73. Znajomość e-usług prawnych w Polsce na przykładzie badań ankietowych nr 41 2016 Przejdź
74. Technologia chmurowa usług typu PaaS w realizacji projektów informatycznych nr 41 2016 Przejdź
75. Systemowo-dynamiczna symulacja webowa nr 41 2016 Przejdź
76. Implementacja interaktywnego kursu programowania w technologii webowej nr 41 2016 Przejdź
77. Z badań nad stanem informatyzacji polskiego sektora MSP w warunkach transformacji cyfrowej nr 42 2016 Przejdź
78. Zastosowanie metody wielokryterialnej do analizy diagnostycznej pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego nr 42 2016 Przejdź
79. Wybór najlepszego projektu zgłoszonego w ramach BO z wykorzystaniem metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji AHP nr 42 2016 Przejdź
80. Model wymagań innowacyjnego systemu informacyjno-komunikacyjnego dla Kościoła katolickiego na przykładzie procesu zawarcia związku małżeńskiego nr 42 2016 Przejdź
81. AHP jako metoda ekonomii eksperymentalnej nr 42 2016 Przejdź
82. Zjawisko traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym nr 42 2016 Przejdź
83. Ontologie ram projektowych jako narzędzie wspomagające decyzje komitetów sterujących nr 42 2016 Przejdź
84. Hurtownia danych z bazą wiedzy w dynamicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem nr 42 2016 Przejdź
85. Wyzwania naukowe informatyzacji uczelni publicznej nr 42 2016 Przejdź
86. Kierownik projektu informatycznego i jego rola w zespole realizującym projekt nr 42 2016 Przejdź
87. Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych nr 43 2017 Przejdź
88. Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych nr 43 2017 Przejdź
89. Metody oceny jakości i analiz zebranych danych w procesie obsługi klienta na przykładzie wybranych organizacji komunikacji miejskiej - wyniki badań 2016 r. nr 43 2017 Przejdź
90. Business intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy nr 43 2017 Przejdź
91. Jakość zasobów ludzkich a wybrane aspekty standaryzacji i certyfikacji w HR nr 43 2017 Przejdź
92. Standaryzacja i efektywność procesów personalnych (na przykładzie diagnozy treści pracy metodą TBS-K) nr 43 2017 Przejdź
93. Zastosowanie narzędzi lean w administracji nr 43 2017 Przejdź
94. Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych poprzez system certyfikacji dobrowolnej nr 43 2017 Przejdź
95. Zarządzanie procesami logistycznymi z wykorzystaniem koncepcji lean na przykładzie C-L Sp. z o.o. nr 43 2017 Przejdź
96. Strona tytułowa nr 43 2017 Przejdź
97. Spis treści nr 43 2017 Przejdź
98. Strona redakcyjna nr 43 2017 Przejdź
99. INFORMACJONIZM nr 44 2017 Przejdź
100. BIPOLARNOŚĆ PRAW AUTORSKICH A RELACJE W SPOŁECZEŃSTWIE ONLINE nr 44 2017 Przejdź
Strona