Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.39-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 39
Symulacja komputerowa w badaniu efektów polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania ubóstwu

Autorzy: Małgorzata Łatuszyńska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Shivan Fate
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Słowa kluczowe: symulacja komputerowa polityka społeczna ubóstwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (73-83)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przeciwdziałanie ubóstwu jest bardzo ważnym elementem polityki społecznej, bowiem ubóstwo jest wciąż jednym z podstawowych problemów współczesnego społeczeństwa. W ramach różnych programów finansowanych ze środków publicznych proponowane są liczne narzędzia i instrumenty do walki z ubóstwem, jednak ich wdrożenie powinno być poprzedzone rzetelną analizą efektów realizacji konkretnych działań. Nie jest to proste, gdyż ubóstwo wraz ze swymi przyczynami i skutkami to zjawisko bardzo złożone, a dodatkowo efekty przeciwdziałania jemu widoczne są dopiero po upływie stosunkowo długiego czasu. To powoduje, że badania nad ubóstwem wymagają zastosowania metody, która poradzi sobie z tą złożonością w ujęciu dynamicznym. Metodą taką, w opinii autorów, jest symulacja komputerowa. Celem artykułu jest analiza przesłanek uzasadniających wykorzystanie symulacji komputerowej w analizie efektów działań zapobiegającym ubóstwu oraz zaproponowanie procedury badawczej prowadzącej do zbudowania systemu symulacyjnego wspomagającego ocenę wpływu polityki społecznej w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beskid, L., Deniszczuk, L. (1995). Sytuacja materialna ludności i jej zróżnicowanie (1989–1994). Zeszyty Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, 16, 281–285.
2.Bukowski, M., Magda, I. (2013). Zatrudnienie w Polsce – ubóstwo a praca. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
3.Cempel, C. (2003). Nowoczesne Zagadnienia Metodologii i Filozofii Badań. Pobrano z: http://repozytorium.put.poznan.pl/ (27.08.2016).
4.Czapiński, J., Panek, T. (2014). Diagnoza społeczna 2013 – warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej and Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
5.Fishman, G.S. (1981). Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody. Warszawa: PWE.
6.Forrester, J.W. (1961). Industrial Dynamics. New York: The MIT Press.
7.Forrester, J.W. (1971). Plannung unter dem dynamischen Einfluss komplexer Sozialer Systeme. W: V. Ronge,
8.G. Schmieg (red.), Politische Planung in Theorie und Praxis (s. 81–90). München: Piper Verlag.
9.Golinowska, S. (1997a). Badania nad ubóstwem. Założenia i metoda. W: S. Golinowska (red.), Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. Warszawa: IPiSS.
10.Golinowska, S. (1997b). Uwagi o ubóstwie i jego zwalczaniu. Polityka Społeczna, 1, 4–5.
11.GUS (2015). Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
12.Haughton, J,. Khandker, S. (2009). Handbook on Poverty and Inequality. Washington: The World Bank.
13.KE (2010). EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela: Komisja Europejska. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (27.08.2016).
14.Kurowska, A. (2008). Skąd bierze się bieda. Zeszyt Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, 5. Pobrano z: http://www.for.org.pl/upload/File/zeszyty/Zeszyt_skad_sie_bierze_bieda_Kurowska.pdf (27.08.2016).
15.Łatuszyńska, M. (2004). Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
16.Łatuszyńska, M. (2012). Computer Simulation Methods in Economics and Management. Actual Problems of Economics, 2 (5), 170–179.
17.Łatuszyńska, M. (2013). Symulacja komputerowa we wspomaganiu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 29, 163–176.
18.Małek, P. (1977). Elementy cybernetyki w planowaniu przewozów. Warszawa: WKiŁ.
19.Michorowski, M., Pollok, A. (2012). Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2011. Diagnoza i przeciwdziałanie. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 13, 69–110.
20.MIiR (2015). Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
21.MPiPS (2014). Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
22.MRiRW (2014). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
23.Naylor, T.H. (1975). Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych. Warszawa: PWN.
24.Niemeyer, G. (1977). Kybernetische System und Modelltheorie System Dynamics. München: Vahlen Verlag.
25.Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społecznej i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
26.Panek, T. (2014). Statystyka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Pollok, A. (2002). Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXIV (4), 149–171.
28.Simon, H. (1982). Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. Warszawa: PWE.
29.Townsend, P. (1954). Measuring poverty. The British Journal of Sociology, 5 (2), 130–137.