Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.46-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 46
Procesy powstawania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy w społeczeństwie informacyjnym
(Processes of generation, processing and utilization of knowledge in the information society)

Authors: Adam Górski
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Keywords: economic development innovation knowledge knowledge management man computers protection of intellectual property
Year of publication:2017
Page range:16 (19-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

At present a knowledge is playing the role of the Chief initiator of the development of the world economy, replacing such traditional factors as: natural resources, soil, capital and labour. Inno¬vations are playing the greater role – new ideas and concepts but first of all – implementations. They are changes intentionally implemented in science, technology and every other sphere of the human artistic work. Although in formation processes and disseminating of knowledge more and more excellent tools, including computers participate but that are employees, specialists who play a decisive role and first of all their knowledge, qualifications and professional experience. The man is also the most important and most valuable carrier of the knowledge. Only the man is able to create the knowledge, to gain, to process and to make available to other people, and above all to use.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antiga, S. (2017). Klątwa talentu. Mój biznes. Gazeta Wyborcza/Gospodarka, 3 kwietnia.
2.Błeszyński, J., Błeszyńska-Wysocka, J. (1996). Własność intelektualna. Bielsko-Biała: PPU PARK.
3.Cellary, W. (2007). Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Poznań: Wydawnictwo Urzędu Mar¬szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
4.Davenport, T.H., Prusak, L. (1998).Working knowledge. How organizations manage what they know. Boston: Harvard Business School Press.
5.Drelichowski, L. (2004). Podstawy inżynierii zarządzania wiedzą. Bydgoszcz: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą.
6.Górski, A. (2007). Człowiek – Edukacja – Wiedza jako elementy kapitału intelektualnego. Prace naukowe WSPiA, 1 (3), 35 – 46.
7.Górski, A. (1997). Informacja naukowa na tle przeobrażeń procesów komunikacji społecznej i jako wyzwanie gospo¬darki rynkowej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Górski, A. (2013). Ochrona własności intelektualnej – atrybut innowacyjności i zawłaszczania wiedzy. R. Kowalczyk, W. Machura, J. Sobczak (red.), W: Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. T. 2. Opole: Wydawnictwo Na¬ukowe Scriptorium.
9.Górski, A. (2015). Ochrona własności intelektualnej. Atrybut innowacyjności i zawłaszczania wiedzy. Technika Rolni¬cza–Ogrodnicza–Leśna, 1 (cz.1); 2 (cz. 2), 5– 11.
10.Górski, A. (2006). Podstawy i techniki komunikowania społecznego. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe Passat.
11.Górski, A. (1970). Probleme der Patentinformation vom Standpunkt des gewerblichen Rechtsschutzes (wykłady wygło¬szone na Politechnice w Ilmenau na Wydziale: Institut für Informationwissenschaft, Erfindungswesen und Recht der Technischen Hochschule Ilmenau), (Heft 18–30).
12.Górski, A. (2005). Warunki efektywnego i kreatywnego wykorzystania innowacji w aspekcie informatycznego wspoma¬gania tych procesów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
13.Górski, A. (2012). Wiedza – atrybut społeczeństwa informacyjnego. Media i Medioznawstwo,4, 39–47.
14.Kozłowski, J. (1992). Polityka naukowa w krajach gospodarczo rozwiniętych. Warszawa: KBN.
15.Moszczyński, J. (1994). Międzynarodowe standardy metodologiczne statystyk z zakresu informacji technologicznych. Warszawa: KBN.
16.Oleński, J. (2009). Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Realia i co Dalej…, 4, 191–216.
17.Pastuszka, S. (2016). Miejsce i rola mediów publicznych w Polsce. Perspektywa globalna i krajowa. Realia i co Dalej…, 32, 26–40.
18.Pęciak, J., Stępień, E. (1997). Zasoby informacyjne Unii Europejskiej i ich dostępność. W: IV Krajowe Forum Informa¬cji Naukowej i Technicznej, Zakopane 2–5 września 1997 r. Materiały konferencyjne (40–49). Warszawa: PTIN.
19.Prawo własności przemysłowej (2003). Warszawa: Urząd Patentowy RP.
20.Puślecki, W. (2007). Polska w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej i globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Fo¬rum Naukowe.
21.Straszak, A. (2005). Strategia Lizbońska UE kluczowy czynnik tworzenia się społeczeństwa wiedzy i gospodarki opar¬tej na wiedzy w Polsce. T. 4. Bydgoszcz: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą.
22.Szewczyk, A. (2004). Dylematy cywilizacji informatycznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
23.Szewczyk, A. (red.) (2003). Wiedza – światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości. Szczecin: Wydawnictwo Na¬ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
24.Toffler, A., Toffler, H. (1999). Budowa nowej cywilizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
25.Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 16.05.1960 r. w sprawie organizacji informacji technicznej i ekonomicznej. M.P. nr 60, poz. 284.
26.Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 2000 nr 80, poz. 904 ze zm.
27.Ustawa z dnia 30.06. 2000 r., Prawo własności przemysłowej. Dz.U. 2001 nr 49, poz. 508 ze zm.
28.Wallerstein, M.B. (1984). Sceintific Communication and National Security. Science, 224 (4648), 460–466.
29.Weinberg A. M., Science, Government and Information. The Responsibilities of the Technical and Government in the Transfer of Information. A Report of the President’s Science Advisory Committee. The White House. January 10, 1993.
30.Wiener, N. (1971). Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie. Tłum. J. Mieścicki. Warsza¬wa: PWN.
31.Własność przemysłowa w działalności gospodarczej. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. (2003). War¬szawa: Urząd Patentowy RP.
32.Założenia polityki proinnowacyjnej państwa (1994). Warszawa: KBN.