Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.42-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 42
AHP jako metoda ekonomii eksperymentalnej

Authors: Maria Parlińska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Łukasz Pietrych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: Analityczny Proces Hierarchiczny ekonomia eksperymentalna
Year of publication:2016
Page range:9 (51-59)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

W pracy dokonano charakterystyki metody AHP jako narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji wielokryterialnych. W dalszej części przybliżono zagadnienia metodyczne warunkujące przeprowadzenie poprawnego eksperymentu ekonomicznego. Wykazano, że metoda AHP znajduje zastosowanie w ekonomii eksperymentalnej. Prowadzone badania empiryczne mogą być również oparte na różnego rodzaju symulacjach komputerowych.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamus, W., Łasak, P. (2010). Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym. Bank i Kredyt, 41(4), 73–100.
2.Bodin, L., Gass, S.I. (2003). On teaching the analytic hierarchy process. Computers & Operations Research, 30, 1487–1497.
3.Guitouni, A., Martel, J. (1997). Tentative guidelines to help choosing an appropriate MCDA method. European Journal of Operational Research, 109 (1998), 501–521.
4.Krawczyk, M. (red.). (2010). Ekonomia eksperymentalna. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
5.Løken, E. (2007). Multi-Criteria Planning of Local Energy Systems with Multiple Energy Carriers. Thesis for the degree philosophiae doctor. Pobrane z: https://www.sintef.no/globalassets/project/seds/espen-loken_thesis.pdf (12.10.2016).
6.Łatuszyńska, M. (2015). Symulacja komputerowa w ekonomii eksperymentalnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 36, 5–18.
7.Łuczak, A, Wysocki, F. (2008). Wykorzystanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego w analizie systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa transportowego. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(10), 47–60.
8.Omkarprasad, S.V., Sushil, K. (2006). Analytic hierarchy process: An overview of applications. European Journal of Operational Research, 169, 1–29.
9.Parlińska, M. (2008). Rola informacji w gospodarce rynkowej na podstawie wybranych rolnych rynków hurtowych. Warszawa, Wydawnictwo SGGW.
10.Poskrobko, T. (2012). Nowe koncepcje i teorie rozwoju w ekonomii. W: S. Czaja, A. Becla, T. Poskrobko, J. Włodarczyk, Wyzwania współczesnej ekonomii. Difin, Warszawa.
11.Saaty, T.L., Kearns, K.P. (1991). Analytical planning. The Organization of Systems. Pittsbourgh: RWS Publications.
12.Saaty, T.L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, 1, 1, 83–98.
13.Saaty, T.L., Ozdemir, M. (2003). Why the magic number seven plus or minus two. Mathematical and Computer Modelling,
14.38, 233–244.
15.Smith, V. (1994). Economics in the laboratory. Journal of Economic Perspectives, 8, 1, 113–131.
16.Zakaria, N.F., Dahlan, H.M., Hussin, A.R.C. (2012). Prioritization method in the analytic hierarchy process using evolutionary computing. International Journal of Innovative Computing, 1, 555–560.