Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 55.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Zakres przedmiotowy egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej na przykładzie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ustalanego decyzją starosty na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nr 7 2015 2015 Przejdź
2. Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne nr 7 2015 2015 Przejdź
3. Samorząd terytorialny na obszarze wielkiego księstwa poznańskiego w latach 1815–1848 nr 7 2015 2015 Przejdź
4. Konstrukcja legitymacji prokuratora do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nr 7 2015 2015 Przejdź
5. Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna nr 7 2015 2015 Przejdź
6. Nowoczesne technologie wspierające raportowanie o zagrożeniach na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego rp nr 7 2015 2015 Przejdź
7. Tradycje i współczesność nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce nr 7 2015 2015 Przejdź
8. Legitymacja do zaskarżenia uchwał samorządu terytorialnego do sądu administracyjnego oparta na kryterium naruszenia interesu prawnego nr 7 2015 2015 Przejdź
9. Legitymacja rzecznika praw obywatelskich do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nr 7 2015 2015 Przejdź
10. Walka z przestępczością – wybrane aspekty ustrojowo-prawne nr 7 2015 2015 Przejdź
11. Role organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym nr 7 2015 2015 Przejdź
12. Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie terytorialnym nr 7 2015 2015 Przejdź
13. Wybrane projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane w administracji publicznej i współfinansowane ze środków UE w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego nr 8 2016 2016 Przejdź
14. Załącznik do protokołu posiedzenia organu administracji publicznej nr 8 2016 2016 Przejdź
15. Użytkowanie wieczyste nr 8 2016 2016 Przejdź
16. Kilka uwag o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8 2016 2016 Przejdź
17. Tradycje i współczesność pomocy społecznej w Polsce nr 8 2016 2016 Przejdź
18. Administracja i organizacja szkolnictwa powszechnego i średniego w II Rzeczypospolitej nr 8 2016 2016 Przejdź
19. Administracyjnoprawne formy ochrony zabytków właściwe dla organów administracji rządowej. Zarys nr 8 2016 2016 Przejdź
20. Podpis elektroniczny a identyfikacja i uwierzytelnianie nr 8 2016 2016 Przejdź
21. Służebność przesyłu nr 8 2016 2016 Przejdź
22. Komunikowanie społeczne w administracji publicznej – wybrane zagadnienia nr 8 2016 2016 Przejdź
23. Zmiany wprowadzane w roku 2015/2016 w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – refleksje wybrane nr 8 2016 2016 Przejdź
24. Sens artykułu 306 Kodeksu postępowania karnego w świetle interpretacji pojawiającej się w praktyce sądowej nr 8 2016 2016 Przejdź
25. Europejska Unia. Europejskie marzenie. Czyli co (tak właściwie)? nr 8 2016 2016 Przejdź
26. Komunikacja i promocja jednostek samorządu terytorialnego w Internecie nr 9 2017 2017 Przejdź
27. Lecznictwo szpitalne w Polsce w okresie transformacji. Próba oceny działalności szpitali publicznych i niepublicznych w sferze organizacyjno-ekonomicznej w oparciu o model karty dokonań nr 9 2017 2017 Przejdź
28. Cyfryzacja usług administracji publicznej nr 9 2017 2017 Przejdź
29. Organizacja uczelni akademickich w II Rzeczypospolitej w świetle ustawodawstwa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego nr 9 2017 2017 Przejdź
30. Re-use: czy re-wolucje? Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe w nowej regulacji nr 9 2017 2017 Przejdź
31. Badanie legalności nabycia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji w Polsce nr 9 2017 2017 Przejdź
32. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych w wyniku przedawnienia nr 9 2017 2017 Przejdź
33. Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych w świetle raportu Komisji Europejskiej nr 9 2017 2017 Przejdź
34. Zależność samorządowych instytucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych nr 9 2017 2017 Przejdź
35. Aspekt ustrojowy, ekonomiczny i prawny podatkowej kumulacji podmiotowej nr 9 2017 2017 Przejdź
36. Partycypacja mieszkańców w zarządzaniu gminą nr 9 2017 2017 Przejdź
37. Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w działalności orzeczniczej szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pierwszej instancji nr 9 2017 2017 Przejdź
38. Mediacja obligatoryjna w świetle orzecznictwa trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nr 9 2017 2017 Przejdź
39. Mediacja w sprawach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i cywilnych – zakres i zasady (analiza porównawcza) nr 9 2017 2017 Przejdź
40. Strona tytułowa nr 9 2017 2017 Przejdź
41. Spis treści nr 9 2017 2017 Przejdź
42. Strona redakcyjna nr 9 2017 2017 Przejdź
43. Naród - pojęcie niedookreślone? nr 10 2018 2018 Przejdź
44. Ruch cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku a sytuacja ekonomiczna wybranych krajów i regionów rozwijających się nr 10 2018 2018 Przejdź
45. Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym nr 10 2018 2018 Przejdź
46. Rola samorządu gminnego w multi-level governance w Republice Federalnej Niemiec nr 10 2018 2018 Przejdź
47. Charakter ulg, zwolnień, wyłączeń oraz zniżek i zwyżek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych nr 10 2018 2018 Przejdź
48. Ustawowe prawo pierwokupu gminy nr 10 2018 2018 Przejdź
49. Określanie wartości nieruchomości nr 10 2018 2018 Przejdź
50. Kilka uwag o zjawisku samoregulacji na rynku bankowym w nowej architekturze nadzorczej nr 10 2018 2018 Przejdź
51. Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów społecznych nr 10 2018 2018 Przejdź
52. The prohibition of placing a sole appellant in a worse position in the Polish proceeding before an administrative court – evolution of institution nr 10 2018 2018 Przejdź
53. Administracja szkolnictwa powszechnego i średniego w II Rzeczypospolitej nr 10 2018 2018 Przejdź
54. Uwarunkowania bezpieczeństwa podpisu elektronicznego nr 10 2018 2018 Przejdź
55. Rola organów spółek Skarbu Państwa w kształtowaniu wynagrodzeń członków zarządu nr 10 2018 2018 Przejdź
Strona