Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access 

Zasady etyczne

Zasady etyczne

Zespół Redakcyjny rocznika Studia Administracyjne w celu zachowania wysokiej jakości publikowanych tekstów naukowych oraz wspierania i rozpowszechniania rzetelności naukowej, stosuje zasady etyczne i procedury zalecane przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE BEST PRACTICE Guidelines for Journal Editors https://publicationethics.org/resources/code-conduct)

 

AUTORZY:

Autorami publikacji powinny być osoby, które wniosły znaczący wkład w jej tworzenie. Zgodnie ze standardami dla czasopism naukowych określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Wkład te powinien być poświadczony w oświadczeniu, jakie Autorzy składają wraz z artykułem. Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi składający opracowanie. W szczególności w artykule nie wolno jest pomijać wkładu w powstanie publikacji tych osób, które znacząco przyczyniły się do jej stworzenia. Nie wolno również wymieniać wśród autorów takich osób, których udział był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Osoby, które odegrały jedynie rolę pomocniczą w tworzeniu artykułu bądź zbieraniu danych naukowych powinny być wymienione w podziękowaniu, a nie figurować w roli autorów. Wszyscy Autorzy odpowiadają za treść publikacji w równym stopniu, chyba, że w artykule wyraźnie zaznaczono, w jaki sposób dokonano podziału pracy (np. w nocie odautorskiej). Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji danych na temat autorstwa artykułu.  Autorzy powinni składać do Redakcji Studiów Administracyjnych wyłącznie artykuły które nie zostały jeszcze opublikowane. Od Autorów wymaga się ponadto poprawnego wykorzystywania prac innych Autorów. Nieprawidłowy sposób powoływania się na innych Autorów lub brak takich odwołań będzie interpretowany przez Redakcję jako plagiat. Wszystkie zdania, wyniki i inne elementy tekstu które nie zostaną przypisane innemu Autorowi Redakcja Studiów Administracyjnych interpretuje jako wkład własny Autora/ów publikacji.

RECENZENCI:

Recenzentem może zostać osoba prowadząca badania z zakresu nauk o administracji lub dziedzin pokrewnych, posiadająca minimum stopień doktora. Oczekuje się złożenia recenzji w terminie 6 tygodni od podjęcia się tego zadania. Recenzji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza recenzji który Recenzent otrzymuje od Redakcji Studiów Administracyjnych.

REDAKCJA CZASOPISMA:

Redakcja czasopisma dba o jakość merytoryczną artykułów publikowanych na łamach Studiów Administracyjnych. Redakcja czasopisma podejmuje ostateczną decyzję, które artykuły zostaną przeznaczone do publikacji. Decyzje komunikuje Autorom. W swoich decyzjach bazuje na recenzjach, własnej ocenie złożonych do Redakcji artykułów oraz opinii Redaktorów odpowiedzialnych za tekst. Redakcja czasopisma zobowiązana jest podejmować decyzje o dalszych losach artykułu bezzwłocznie po otrzymaniu recenzji. Decyzja Redakcji powinna integrować treść recenzji oraz informować Autorów o dalszych losach tekstu (możliwości poprawy, terminie złożenia poprawy). Redaktorzy zobowiązani są do poufności na temat danych Autorów i Recenzentów. Redaktorzy powinni kierować się w swoich decyzjach zasadą obiektywizmu i eliminować sytuacje narażające na tzw. konflikt interesów.