Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa.2016.8-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 8 2016
Sens artykułu 306 Kodeksu postępowania karnego w świetle interpretacji pojawiającej się w praktyce sądowej

Autorzy: Adam Banaszkiewicz
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Słowa kluczowe: ażalenie na postanowienie prokuratury umorzenie postępowania odmowa wszczęcia dochodzenia postępowanie karne art. 306 k.p.k.
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (167-174)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi refleksję autora na temat sensu i sposobu rozumienia, a tym samym praktycznego stosowania niektórych zapisów zawartych w art. 306 polskiego Kodeksu postępowania karnego. Chodzi o możliwość złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie wszczęcia śledztwa (i odpowiednio dochodzenia). W praktyce działania sądów pojawia się tendencja do uznawania, że uprawnionemu, który złożył takie zażalenie, w przypadku, gdy zostało ono rozpatrzone pozytywnie i prokuratura zajęła się sprawą, jednak ostatecznie uznała, że brak jest podstaw do wniesienia aktu oskarżenia do sądu, w rezultacie czego umorzyła postępowanie, nie przysługuje już prawo do zaskarżenia postanowienia o takim umorzeniu. Miałoby to stanowić efekt wcześniejszego skorzystania z prawa do wniesienia zażalenia. Autor wykazuje, że jest to rozumowanie błędne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grzeszczyk W., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., sygn. I KZP 39/07 (dot. ponownego postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego), „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 7–8, s. 230–237.
2.Grzeszczyk W., Nowela do kodeksu postępowania karnego z dnia 29 marca 2007 r., „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 7–8, s. 97–106.
3.Stefański R.A., Aktualny model postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym, „Ius Novum” 2007, nr 2/3, s. 65–92.
4.Zagrodnik J., Glosa do uchwały SN z 20 III 2008, I KZP 39/07, „Państwo i Prawo” 2009, z. 1, s. 127–133.
5.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
6.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (DzU z 1997 r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
7.Ustawa z dnia 22 marca 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (DzU z 2013 r., poz. 480).
8.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., SN I KZP 39/07, OSNKW 2008, nr 5, poz. 32. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2013 r., IV KK 87/13.