Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa.2016.8-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 8 2016
Zmiany wprowadzane w roku 2015/2016 w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – refleksje wybrane

Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (151-166)
Słowa kluczowe: państwo prawa służba cywilna zasada profesjonalizmu neutralność polityczna
Autorzy: Adam Banaszkiewicz
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej

Abstrakt

Artykuł odnosi się do niektórych elementów treści nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, jaka została dokonana ustawą z dnia 30 grudnia 2015 roku. W jednym z przepisów tej nowelizacji zmieniony został sposób doboru kandydatów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że na mocy nowych przepisów osoby zajmujące te stanowiska będą stanowiły część korpusu służby cywilnej. Wolny i konkurencyjny nabór został zastąpiony powołaniem, którego w niektórych przypadkach dokonują podmioty piastujące swe funkcje z nadania politycznego, co rodzi pytanie, czy nie wpłynie to na sposób funkcjonowania osób powołanych, przede wszystkim zaś na kryteria ich doboru. Autor przypomina najpierw samą istotę służby cywilnej, ideę jej utworzenia i historię w Polsce, następnie zaś odnosi się do aktualnego stanu prawnego. W kluczowej części artykułu autor przypomina, jak ważna jest polityczna neutralność, będąca jedną z zasad, na których służba cywilna powinna opierać swoje działanie, formułuje również opinię dotyczącą tego, do czego może prowadzić odejście od tej zasady (równocześnie, czym może być ono motywowane jako działalność celowa).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaszkiewicz A., Prawo urzędnicze. Zarys wykładu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus We Wrocławiu, Wrocław 2010.
2.Grosse T., Rekrutacja i selekcja do służby cywilnej w państwach Unii Europejskiej, „Biuletyn Służby Cywilnej” 1999, nr 3.
3.Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2000.
4.Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, LexisNexis, Warszawa 2001.
5.Jurczuk A, Korpus polityczny Rzeczypospolitej Polskiej i etyczne uwarunkowania jego prac, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 12, s. 10–22.
6.Liszcz T., Prawo urzędnicze, Verba, Lublin 2005.
7.Rydlewski G., Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, Scholar, Warszawa 2001.
8.Safjan M., Wyzwania dla państwa prawa, Wolters Kluwer, Warszawa–Kraków 2007.
9.Sanetra W., Status pracowniczy funkcjonariuszy aparatu samorządu terytorialnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis”1993, nr 1470, s. 77–93.
10.Sokolewicz W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, t. II, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
11.Sokolewicz W., Partie polityczne w polskim prawie konstytucyjnym: wczoraj, dziś, jutro, „Studia Prawnicze” 1991, nr 4.
12.Stelina J., Prawo urzędnicze, C.H. Beck, Warszawa 2009.
13.Ura E., Prawo urzędnicze, LexisNexis, Warszawa 2004.
14.Zasada neutralności politycznej, „Przegląd Służby Cywilnej”, Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czerwiec 2014.