Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 8 2016
Tradycje i współczesność pomocy społecznej w Polsce

Autorzy: Wiesław Sieciński
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: historia administracji pomoc społeczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (61-78)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 2087

Abstrakt

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa realizowana przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne organizacje społeczne bądź charytatywne nabrała szczególnego znaczenia we współczesnym zglobalizowanym świecie, w którym obserwujemy wzrost takich zjawisk, jak: bezrobocie, starzenie się społeczeństwa, nadużywanie używek, osłabienie instytucji rodziny i rozpad rodziny wielopokoleniowej, wzrost dysproporcji w dochodach ludności. W przeszłości opieka społeczna koncentrowała się na najpilniejszych potrzebach, to znaczy na prowadzeniu przytułków dla najuboższych. Następnie pojawiły się zasiłki pieniężne (niektóre o charakterze stałym). Współczesne formy pomocy społecznej ulegają dalszemu zróżnicowaniu. W Polsce reforma administracyjna państwa z 1998 roku zreorganizowała zadania organów administracji publicznej w zakresie pomocy społecznej. Podstawowe zadania w tym zakresie realizują gminy, zadania specjalistyczne powiat, z kolei zadania realizowane przez samorząd województwa mają charakter bardziej ogólny, strategiczny, wspierający gminy i powiaty w realizacji ich zadań. Obowiązek wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywa również na organach administracji rządowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Difin SA, Warszawa 2013.
2.Głąbicka K., Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Radom 2004.
3.Golinowska S., Tropińska I., Pomoc społeczna – zmiany i warunki skutecznego działania, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002.
4.Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.
5.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
6.Leoński Z., (we współpr.) Hauser R., Skoczylas A., Zarys prawa administracyjnego, LexisNexis, Warszawa 2004.
7.Minich-Baranowska M., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, „Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej” 2011, nr 9.
8.Minich-Baranowska M., Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej, „Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej” 2010, nr 5.
9.Muszalski W., Prawo socjalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
10.Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
11.Nitecki S. Komentarz do ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2013.
12.Podolski K., Turnowiecki W., Polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
13.Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, red. E. Leś, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002–2003.
14.Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
15.Sierpowska I., Pomoc społeczna jako administracja świadcząca, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
16.Sierpowska I., Pomoc społeczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
17.Sierpowska I., Pomoc społeczna. Prawo do świadczeń. Zasady przyznawania świadczeń. Pracownicy pomocy społecznej. Decyzje w sprawach pomocy społecznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
18.Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
19.Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
20.Stopka K., Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej, Difin SA, Warszawa 2009.
21.Turmowiecki W., Polityka Społeczna, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2008.
22.Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie powołania opiekunów społecznych, M.P. z 1959 r., nr 32, poz. 145.
23.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2004 r., nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
24.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2013 r., poz. 182 z późn.zm.).
25.Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (DzU z 2003 r., nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).
26.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2010 r., nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
27.Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej (DzU z 1923 r., nr 92, poz. 726 z późn. zm.).
28.Ustawa z dnia 20 lipca 1993 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (DzU z 1988 r., nr 26, poz. 183 z późn. zm.).
29.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 2014 r., poz. 121).
30.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
31.Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (DzU z 1990 r., nr 87, poz. 506 z późn.zm.).
32.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących pomocy społecznej (DzU z 1990 r., nr 29, poz. 172).
33.Współczesne tendencje w pomocy społecznej, red. M. Grewiński, J. Krzyszkowski, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
34.Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
35.Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, red. A. Frączkiewicz-Wronka Wydawnictwo Komandor, Warszawa 2007.
36.Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.