Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa.2016.8-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 8 2016
Kilka uwag o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Rok wydania:2016
Liczba stron:20 (41-60)
Słowa kluczowe: administracja publiczna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Autorzy: Łukasz Pasternak

Abstrakt

Instytucja wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została uregulowana w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (zwanej dalej jako p.z.p.). Celem powyższej instytucji jest efektywne wydatkowanie środków publicznych oraz zapobieżenie sytuacji, w której zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia publicznego. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie okoliczności uzasadniających wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. Autor prowadzi rozważania, uwzględniając zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, która weszła w życie w dniu 20 lutego 2013 roku. Instytucja wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wydaje się interesująca zarówno pod względem naukowym, jak i stosowania prawa w praktyce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andała-Sępkowska J., Instytucja wykluczenia wykonawców pozostających w tej samej grupie kapitałowej, Komentarz praktyczny, ABC nr 167777.
2.Babiarz S., Czarnik Z., Janda P., Pełczyński P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej jej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE. L 216 z 20.08.2009 r.).
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L, nr 134 z 2004 r., s. 114).
5.Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
6.Dzierżanowski W., Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
7.Elżanowska A., Śledziewska M., Prawo zamówień publicznych. Zbiory orzecznictwa Becka, C.H. Beck, Warszawa 2007.
8.Karkoszka P., Wykluczenie wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia. Komentarz praktyczny, ABC nr 110468.
9.Kaspryszyn J., Wykluczenie wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne z powodu wyrządzenia szkody, „Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych” 2008, nr 3.
10.Mazurek G., Praktyczne aspekty wykluczenia wykonawców z powodu „konfliktu interesów” na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. Komentarz praktyczny, ABC nr 134117.
11.Orzeczenie KIO z 16.04.2009 r., KIO/UZP 430/09., LEX nr 497467.
12.Orzeczenie KIO z 23.07.2009 r., KIO/UZP 871/09, LEX nr 511922. Orzeczenie KIO z 31.07.2009 r., KIO/UZP 920/09, LEX nr 511854.
13.Orzeczenie KIO z 8.10.2009 r., KIO/UZP 1307/09, LEX nr 526356.
14.Pieprzyca P., Wykluczenie wykonawcy z postępowania, Wolters Kluwer, Wrocław 2011.
15.Pieróg J., Prawo zamówień publicznych, Komentarz, wyd. 12, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
16.Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
17.Treścińska I., Wykluczenie wykonawcy z powodu złożenia nieprawdziwych informacji. Komentarz praktyczny, ABC nr 107473.
18.Ustawa z 25 września 1981 r. o przedsiębiorcach państwowych (DzU z 2012 r., nr 112, poz. 981).
19.Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2012 r., poz. 1271).
20.Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2012 r., poz. 769).
21.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1030).
22.Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
23.Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020).
24.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
25.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
26.Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony pod groźbą kary (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 768).
27.Ustawa z dnia 28 października 2012 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 768 z późn. zm).
28.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU nr 113, poz. 759 z późn. zm.).