Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209    OAI    DOI: 10.18276/sa.2015.7-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 7 2015
Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne

Autorzy: Andrzej Kwiatkowski
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: władza samorządowa tożsamość lokalna społeczeństwo obywatelskie demokracja bezpośrednia decyzja w administracji samorządowej administracja publiczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:31 (21-51)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 119

Abstrakt

Samorząd terytorialny ma ogromne znaczenie w systemie podmiotów publicznych III RP. Jego jednostki otrzymują przyznane prawem zadania publiczne o charakterze administracyjnym. Wykonują je we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Cecha ta obok innych rodzajów samodzielności (kompetencyjnej, politycznej, finansowej) kwalifikuje daną społeczność lokalną lub regionalną. Przedmiotowe opracowanie jest próbą przedstawienia ram teoretycznych społeczności lokalnej opartych na aktualnym stanie prawnym, a następnie zanurzenie ich w konkretnej przestrzeni społecznej. W tym celu opisano praktykę wykonywania określonych zadań publicznych przez miasto Kalisz. Podejmowanie najważniejszych decyzji skutkujących zmianą sfery gospodarczej odbywało się bez udziału społeczności lokalnej. Prawne ich upodmiotowienie okazało się fikcją.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amerykanie kupują Galerię Tęcza, „Ziemia Kaliska” 2011, nr 17.
2.Barański M., Czyż A., Kubas S., Samorząd terytorialny w procesie unowocześniania Polski, w: Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, red. M. Barański, A. Czyż, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
3.Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2002.
4.Dolnicki B., Czynniki służące sprawności działania administracji samorządowej, w: Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, red. M. Barański, A. Czyż, Śląsk, Katowice 2010.
5.Fuks T., Kształt reformy samorządowej, „Państwo i Prawo” 1999, z. 4.
6.Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
7.Habuda A., Habuda L., Teorie decyzji w odniesieniu do administracji publicznej, w: Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, red. L. Habuda, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
8.Habuda L., Samorządowa wspólnota terytorialna – refleksje sceptyka, w: Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
9.Jabłoński A.W., Węzłowe zagadnienia teorii polityki, w: Studia z teorii polityki, t. 1, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
10.Jakubowski J., Warunki wstępne demokracji, w: Demokracja – samorządność – prawo, red. T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2007.
11.Kieżun W., Patologia transformacji, Poltext, Warszawa 2013.
12.Kisiel W., Konstytucyjna „wspólnota samorządowa” (założenia i wątpliwości), w: Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnacki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
13.Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2003.
14.Kordes R., Kalisz zamiera, władza ma się dobrze, „Życie Kalisza” 2012, nr 30.
15.Kubiak D., Ceny lokali niskie jak nigdy, „Ziemia Kaliska” 2012, nr 191.
16.Kubiak D., Kupcy sprzed Tęczy mają swój własny plan, „Ziemia Kaliska” 2011, nr 164.
17.Kubiak D., Tysiące osób walczy o pracę w dwóch galeriach, „Ziemia Kaliska” 2011, nr 35, A. Kurzyński, Handlowy gigant, „Ziemia Kaliska” 2011, nr 303.
18.Kurzyński A., Już wkrótce zaproszą nas do Galerii Tęcza, „Ziemia Kaliska” 2011, nr 150.
19.Kurzyński A., Na osiedlach mają demokrację … „gdzieś”, „Ziemia Kaliska” 2011, nr 139.
20.Kurzyński A., Zamiast targowiska będzie parking, „Ziemia Kaliska” 2012, nr 200.
21.Kwiatkowski A., Bezdroża rozwoju polskich wspólnot samorządowych, w: Zarządzanie publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne, red. O. Lissowski, Zeszyt Naukowy PWSZ w Kaliszu 2011, nr 23.
22.Kwiatkowski A., Pęknięta przestrzeń polskiej wspólnoty samorządowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Studia Administracyjne” 2012, nr 4.
23.Michałowski S., Samorząd terytorialny a społeczeństwo obywatelskie, w: Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
24.Nie ma pustych lokali w centrum Kalisza, „Życie Kalisza” 2012, nr 20.
25.Obwieszczenie Generalnego Komisarza Wyborczego z 31 maja 1990 roku.
26.Piasecki A.K., Władza w samorządzie terytorialnym III RP. Teoria i praktyka kadencji 1999–2002, Tęcza, Zielona Góra 2002.
27.Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Morpol, Lublin 2000.
28.Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2002.
29.Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, LexisNexis, Warszawa 2000.
30.Ptak A., Rywalizacja polityczna w samorządach lokalnych. Studium wybranych gmin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań–Kalisz 2011, https://repozytorium.amu.edu.pl (13.08.2015).
31.Raburski T., Zasada pomocniczości i samorząd terytorialny – między demokracją a zarządzaniem, w: Demokracja – samorządność – prawo, red. T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, P
32.Słomińska B., Rozwój handlowych obiektów wielkoprzemysłowych w Polsce, w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 9.
33.Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 2: L–P, PWN, Warszawa 1979.
34.Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3: R–Ż, PWN, Warszawa 1981.
35.Ścisły K., To będzie katastrofa, „7 Dni Kalisza” z 15 lipca 2009 roku.