Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2019.11-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 11 2019
Explication of evidentiary prohibitions on the ground of the criminal (Article 168a CCrP) and administrative procedure

Autorzy: Adrian Bartha
University of Gdańsk
Słowa kluczowe: evidence prohibited act principle of legality trial preparatory proceedings administrative case
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (19-30)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 368

Abstrakt

Prohibition of using evidence obtained contrary to the law is defined in the views of legal scholars and commentators and in the literature as the doctrine of the fruits of the poisonous tree. The aim of the paper is to discuss the subject matter of limiting the freedom of proof both on the ground of criminal procedure, especially through the lens of Article 168a CCrP (Act of 6 June 1997 The Code of Criminal Procedure, consolidated text, Dz. U. (Journal of Laws) of 2018 item 1987 as amended) and administrative procedure. The author stays convinced that the above-mentioned theory should be applied in both these types of procedures, primarily due to the constitutional right afforded to everyone to a public, fair and lawful examination of a given case by public and investigative authorities.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warsaw 2012.
2.2. Bojańczyk A., Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporównawczej, Warsaw 2011.
3.3. Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warsaw 1989.
4.4. Jasiński W., Zakaz przeprowadzenia i wykorzystania w procesie karnym dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego (art. 168a KPK), in: Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, P. Wiliński (ed.), Warsaw 2015.
5.5. Kardas P., Mieszany, kontradyktoryjny czy inkwizycyjny proces karny? Rozważania o kierunku projektowanych zmian Kodeksu postępowania karnego, in: Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. Księga dedykowana dr Ewie Weigend, S. Waltoś (ed.), Warsaw 2011. Kardas P., Podstawy i ograniczenia przeprowadzania oraz wykorzystywania w procesie karnym tzw. dowodów prywatnych, “Palestra” 2015, no. 1–2.
6.6. Kmiecik R., Kontrowersyjne unormowania w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, “Prokuratura i Prawo” 2015, no. 1–2.
7.7. Lach A., Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa w postępowaniu karnym, “Państwo i Prawo” 2014, no. 10.
8.8. Lech P.M., Owoce zatrutego drzewa w procesie karnym. Dowody zdobyte nielegalnie, “Palestra” 2012, no. 3–4.
9.9. Mazowiecka L., Prokuratura w Polsce (1918-2014), Warsaw 2015.
10.10. Pawelec S., Aktywność dowodowa obrońcy w zreformowanym procesie karnym, in: Prawo do obrony w postępowaniu penalnym, M. Kolendowska-Matejczuk, K. Szwarc (eds.), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warsaw 2014.
11.11. Potter S., The Road Map to Mapp v. Ohio and Beyond: The Origins, Development and Future of the Exclusionary Rule in Search and Seizure Cases, “Columbia Law Review” 1983, Vol. 83.
12.12. Seremet A., Prokuratura a kontradyktoryjny model postępowania sądowego. Wyzwania i możliwe zagrożenia, “Prokuratura i Prawo” 2015, no. 1–2.
13.13. Siedlecki W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warsaw 1972.
14.14. Świecki D., Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, Kluwer, Warsaw 2016.
15.15. West’s Encyclopedia of American Law, 2nd Edition, Thomson & Gale 2005, Vol. 5.