Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access 

O czasopiśmie

Rocznik Studia Administracyjne to recenzowane czasopismo akademickie o otwartym dostępie, które wydawane jest przez Uniwersytet Szczeciński. Publikowane jest w wersji elektronicznej w języku polskim, języku angielskim oraz w języku niemieckim. Na jego łamach ukazują się artykuły z obszaru nauki administracji, z uwzględnieniem m.in. aspektów prawa ustrojowego, materialnego, proceduralnego oraz finansowego.

Czasopismo stanowi forum wymiany myśli prawniczej. Jest także miejscem ścierania się poglądów na temat aktualnego, przeszłego i projektowanego porządku prawnego. Przyczynia się również do integracji środowiska prawniczego, stanowiąc źródło inspiracji dla dogmatyków prawa, przedstawicieli organów stosowania prawa oraz prawników praktyków.

Studia Administracyjne obejmują następujące działy:

1.     administracyjne prawo materialne,

2.     administracyjne prawo procesowe,

3.     administracyjne prawo ustrojowe,

4.     naukę o administracji,

5.     zarządzanie w administracji publicznej,

6.     finansowanie zadań z zakresu administracji publicznej,

7.     prawo ochrony środowiska,

8.     prawo zamówień publicznych,

9.     prawo i administrację Unii Europejskiej.

 

REDAKCJA

 

 

 

Podniesienie poziomu naukowego oraz umiędzynarodowienie czasopisma Studia Administracyjne - zadanie finansowane w ramach umowy 638/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

 

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanitieshttp://cejsh.icm.edu.pl

 

Pełne wersje opublikowanych artykułów są dostępne w bazie indeksacyjnej The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)www.ceeol.com