Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 9 2017
Organizacja uczelni akademickich w II Rzeczypospolitej w świetle ustawodawstwa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego
(Organisation of higher schools in the second Polish Republic under the legislation relating to science and higher education)

Authors: Wiesław Sieciński
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: administrative history higher education second Polish Republic
Year of publication:2017
Page range:14 (45-58)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 305

Abstract

Twenty years of the Polish independence (1918–1939) were among others the time of increasing efforts to develop education and science, which also reforred to the higher education. At that time higher schools were both public and private. To set up a higher school it was obligatory to pass a legislative act. Higher schools were called universities, universities of technology, academies or main schools. The organisation of higher schools was based on the principle of the sa called autonomy mainly determined by the acts of 1920 and then of 1933 relating to academic schools. The supervisory authority responsible for all the activities of those schools was the Minister of religious Confessions and Public Education.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
2.Brzezicki T., Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji, Toruń 2010.
3.Buszko J., Historia Polski 1964–1948, PWN, Warszawa 1983.
4.Historia wychowania. Wiek XX, red. J. Miąso, PWN, Warszawa 1984.
5.Iłowiecki M., Dzieje nauki polskiej, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1981.
6.Jastrzębski J., Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
7.Wielgus S., Uczelnie wyższe i instytuty naukowe w II Rzeczypospolitej. Polskie Towarzystwo Naukowe, „Notatki Płockie” 2002, nr 3(192).
8.Wittlinowa H., Atlas szkolnictwa wyższego, Nasza Księgarnia, Warszawa 1937.
9.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17.03.1921 r., DzU z 1921 r., nr 44, poz. 267.
10.Ustawa z dnia 13.07.1920 r. o szkołach akademickich, DzU z 1920 r., nr 72, poz. 494.
11.Ustawa z dnia 15.03.1933 r. o szkołach akademickich, DzU z 1933 r., nr 99, poz. 247.
12.Ustawa z dnia 22.02.1937 r. o prywatnych szkołach wyższych, DzU z 1937 r., nr 13, poz. 89.