Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-12
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 8 2016
Sens artykułu 306 Kodeksu postępowania karnego w świetle interpretacji pojawiającej się w praktyce sądowej
(Understanding art. 306 of the code of criminal procedure in the light of the interpretation emerging in judicial practice)

Authors: Adam Banaszkiewicz
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Keywords: complaint against the prosecutor’s decision discontinuance of the proceedings refusal to initiate an investigation criminal proceedings art. 306 CCP
Year of publication:2016
Page range:8 (167-174)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 600

Abstract

The article is the author’s reflection on the meaning and understanding of, and thus the practical application of certain provisions of the art. 306 Polish Code of Criminal Procedure. The point is to make a complaint against the decision to initiate the investigation. In practice, the operation of the courts there is a tendency to recognize that the holder who has submitted a complaint in the case, when it was considered favorably and the prosecutor’s office took up the case, but ultimately concluded that there are no grounds for prosecution to the court, as a result, discontinued the proceedings, no longer have the right to appeal against a decision of such redemption. This would be the effect of early exercise of the right to bring a complaint. The author shows that this reasoning is wrong.
Download file

Article file

Bibliography

1.Grzeszczyk W., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., sygn. I KZP 39/07 (dot. ponownego postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego), „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 7–8, s. 230–237.
2.Grzeszczyk W., Nowela do kodeksu postępowania karnego z dnia 29 marca 2007 r., „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 7–8, s. 97–106.
3.Stefański R.A., Aktualny model postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym, „Ius Novum” 2007, nr 2/3, s. 65–92.
4.Zagrodnik J., Glosa do uchwały SN z 20 III 2008, I KZP 39/07, „Państwo i Prawo” 2009, z. 1, s. 127–133.
5.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
6.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (DzU z 1997 r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
7.Ustawa z dnia 22 marca 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (DzU z 2013 r., poz. 480).
8.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., SN I KZP 39/07, OSNKW 2008, nr 5, poz. 32. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2013 r., IV KK 87/13.