Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-10
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 8 2016
Komunikowanie społeczne w administracji publicznej – wybrane zagadnienia
(Social communication in public administration – selected issues)

Authors: Marek Suchanek
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny US w Gorzowie Wielkopolskim Uniwersytet Szczeciński
Keywords: public administration social communication forms and instruments of communication
Year of publication:2016
Page range:14 (137-150)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 722

Abstract

Social communication is a process of communication between individuals, groups or institutions. The primary goal of social communication in public administration is to ensure transparency by informing about the activities and tasks, to create positive change in the image of the administration as well as promotion, understood as communication with the social environment to further improve operations. As a result the quality of service is increased and new better labor standards of administration are formed. Creating a positive image, effective information campaigns supported by the public consultation as well as the use of local media, the Internet and mobile telephony are effective forms and methods of social communication in public administration.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bakalarski K., Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
2.Budzyński W., Public relations – zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 2000.
3.Cwalina W., Telewizyjna reklama polityczna, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.
4.Dębicka A., Sprawne państwo: współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
5.Długosz D., Wygnański J.J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005.
6.Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,
7.Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 2002.
8.Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Astrum, Wrocław 2001.
9.Ferens A., Kondas R., Matysiak I., Rzeźnik G., Szyrski M., Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach?, FRDL, Warszawa 2010.
10.Girard V., Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
11.Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, K.E. Liber, Warszawa 2007.
12.Knecht Z., Public relations w administracji publicznej. Teoria, praktyka, badania, C.H. Beck, Warszawa 2006.
13.Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, REBIS, Warszawa 1995.
14.Kowalczyk R., Media lokalne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2009.
15.Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Atla2, Wrocław 2002.
16.Maison D., Wasilewski P., Propaganda Dobrych Serc, czyli pierwszy tom o Reklamie Społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków 2002.
17.Mikułowski-Pomorski J., Prasa a społeczność lokalna. Zadania oczekujące na spełnienie, w: Społeczne funkcje tygodników lokalnych, Śląskie Wydawnictwa Prasowe, Katowice 1995, s. 67–91.
18.Piechota G., Media lokalne w procesie kreacji lokalnej rzeczywistości, Wydawnictwo AFM, Kraków 2012.
19.Pilipiec S., Szreniawski P., Socjologia administracji: zarys wykładu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
20.Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2010.
21.Probosz M., Sadura P., Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
22.Rozwadowska B., Public relations: teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002.
23.Różycka M., Media publiczne a kształtowanie przemian społecznych, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2014, nr 1, www.naukowy-przeglad-dziennikarski.org/content/naukowy-przegl%C4 %85d - dziennikarski-12014-9 (dostęp 22.04.2016).
24.Rzucidło J., Telefon komórkowy jako narzędzie elektronicznej administracji, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34361/Telefon_komorkowy.pdf (dostęp 22.04.2016).
25.Wojciechowski A., Usługi w sieciach informatycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.