Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-07
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 8 2016
Administracyjnoprawne formy ochrony zabytków właściwe dla organów administracji rządowej. Zarys
(Administrative and legal forms of protection of monuments used by the state administration. Outline)

Authors: Katarzyna Sikora
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański
Keywords: forms of the protection of monuments government administration law of the protection of monuments
Year of publication:2016
Page range:10 (99-108)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 271

Abstract

Protection of monuments is one of tasks of the civil service, fulfilled by government administration and self-government. The Act on the Protection of Monuments and the Guardianship of Monuments is defining forms of the protection of monuments typical of the government administration and self-government. The article constitutes entering provisions of law regulating forms of protection like the register of monuments, list of national treasures and regarding as the monument history.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antoniak P, Cherka M., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
2.Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dnia 8 listopada 1918 r. (DzU z 1918 r., nr 16, poz. 36).
3.Dobosz P., Ewoluujące formy ochrony zabytków w Polsce, w: Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa–Gdańsk 2014, s. 232–234.
4.Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (DzU z 1976 r., nr 32, poz. 190 i 191).
5.Pływaczewski W., Pomnik historii, w: Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, red. K. Zeidler, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 277–284
6.Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 lipca 1928 r. o prowadzeniu rejestru zabytków (DzU z 1928 r., nr 76, poz. 675 i 676).
7.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (DzU z 1928 r., nr 29, poz. 265).
8.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków (DzU 1963 r., nr 19, poz. 101).
9.Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenie rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (DzU z 2011 r., nr 113, poz. 661).
10.Sikora K., Zlecenie kompetencji wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie porozumienia administracyjnego z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jako fundament kształtowania samorządowej ochrony zabytków, „Santander Art. Culture & Law Review” 2015, nr 1, s. 233–248.
11.Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (DzU z 2016 r., poz. 1330).
12.Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (DzU z 1999 r., nr 98, poz. 1150 z późn. zm.). Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (DzU z 1962 r., nr 10, poz. 48 z późn. zm.).
13.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1446).
14.www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/ (dostęp 21.12.2015).
15.www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/kryteria-wyboru – (dostęp 21.12.2015).
16.Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
17.Zalasińska K., Rejestr zabytków, w: Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, red. K. Zeidler, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 322–326.
18.Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.