Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 8 2016
Kilka uwag o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(A few remarsk about exclusion of contractor from procedure of awarding public procurement)

Authors: Łukasz Pasternak
Keywords: public administration procedure of awarding public
Year of publication:2016
Page range:20 (41-60)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 138

Abstract

The institution of exclusion of economic operator from procedure of awarding public procurement has been governed in article 24 of act Public Procurement Law passed on 29th January 2004 (hereinafter called as “p.z.p.”). The purpose of the above mentioned institution is effective spending of public funds is to prevent such situation in which public procurement will be awarded to the contractor that in respect of any of the attribute does not guarantee the proper performance of a public contract. The purpose of this elaboration is presentation of circumstances justifying the exclusion of contractor from the awarding of a public contract. The Author of this elaboration subject considerations leads in light of the changes introduced by the Act of 12th October 2012 amending the Act – Public Procurement Law and the Law on concessions for works or services, which came into force on 20th February 2013. The Institution of exclusion of the contractor from procedure of awarding public procurement seems to be interesting both from an academic point of view, as well as the practical application of the law.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andała-Sępkowska J., Instytucja wykluczenia wykonawców pozostających w tej samej grupie kapitałowej, Komentarz praktyczny, ABC nr 167777.
2.Babiarz S., Czarnik Z., Janda P., Pełczyński P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej jej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE. L 216 z 20.08.2009 r.).
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L, nr 134 z 2004 r., s. 114).
5.Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
6.Dzierżanowski W., Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
7.Elżanowska A., Śledziewska M., Prawo zamówień publicznych. Zbiory orzecznictwa Becka, C.H. Beck, Warszawa 2007.
8.Karkoszka P., Wykluczenie wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia. Komentarz praktyczny, ABC nr 110468.
9.Kaspryszyn J., Wykluczenie wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne z powodu wyrządzenia szkody, „Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych” 2008, nr 3.
10.Mazurek G., Praktyczne aspekty wykluczenia wykonawców z powodu „konfliktu interesów” na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. Komentarz praktyczny, ABC nr 134117.
11.Orzeczenie KIO z 16.04.2009 r., KIO/UZP 430/09., LEX nr 497467.
12.Orzeczenie KIO z 23.07.2009 r., KIO/UZP 871/09, LEX nr 511922. Orzeczenie KIO z 31.07.2009 r., KIO/UZP 920/09, LEX nr 511854.
13.Orzeczenie KIO z 8.10.2009 r., KIO/UZP 1307/09, LEX nr 526356.
14.Pieprzyca P., Wykluczenie wykonawcy z postępowania, Wolters Kluwer, Wrocław 2011.
15.Pieróg J., Prawo zamówień publicznych, Komentarz, wyd. 12, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
16.Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
17.Treścińska I., Wykluczenie wykonawcy z powodu złożenia nieprawdziwych informacji. Komentarz praktyczny, ABC nr 107473.
18.Ustawa z 25 września 1981 r. o przedsiębiorcach państwowych (DzU z 2012 r., nr 112, poz. 981).
19.Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2012 r., poz. 1271).
20.Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2012 r., poz. 769).
21.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1030).
22.Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
23.Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020).
24.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
25.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
26.Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony pod groźbą kary (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 768).
27.Ustawa z dnia 28 października 2012 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 768 z późn. zm).
28.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU nr 113, poz. 759 z późn. zm.).