Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 8 2016
Załącznik do protokołu posiedzenia organu administracji publicznej
(Annex to the minutes of the meeting of the state authority)

Authors: Paweł Górecki
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: administrative procedure protocol annex
Year of publication:2016
Page range:10 (19-28)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 306

Abstract

The minutes of a meeting of state authorities are an official document. Thus, of considerable importance is the annex which is part of the minutes. This means that the annex is not only a tool to present accurate information, but also will have important implications for investigation and appeal.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamiak A., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 1996.
2.Chróścielewski W., Glosa do wyroku NSA z dnia 10 listopada 1994 r., I SA 1073/94, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 3, s. 76.
3.Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1970.
4.Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Kraków 2000.
5.Jodłowski J., Załącznik do protokołu według kodeksu postępowania cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 1936, nr 14–15, s. 433.
6.Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989.
7.Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki, C.H. Beck, Warszawa 1996.
8.Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–103, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
9.Łaszczyca G., Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
10.Łaszczyca G., Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
11.Miszewski W., Proces cywilny w zarysie, cz. I, Marian Ginter, Księgarnia Wydawnictw Prawniczych, Warszawa 1946.
12.NTA z dnia 24 września 1934 roku L.rej.2971/34, Zbiór Wyroków NTA, nr 1403 A.
13.Waligórski M., Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura procesu, Gebethner i Wolff, Warszawa 1947.
14.Wyrok WSA w Warszawie II SA/Wa 1894/05 z dnia 30 maja 2006, LEX nr 232206.