Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2021.14-06
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / 2(14)|2021
Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2018 roku, II FSK 2304/17
(An approving gloss on the judgement of the Supreme Administrative Court issued on 4th April 2018, II FSK 2304/17)

Authors: Oskar Olejnik ORCID
Uniwersytet Wrocławski
Keywords: clarification of the provisions of tax law claim for overpaid tax taxpayer party of the tax procedure
Year of publication:2021
Page range:10 (77-86)
Klasyfikacja JEL: K34
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 122

Abstract

In the glossed judgement the Supreme Administrative Court considered whether a person who was not a taxpayer had legal right to make a claim for overpaid tax. The crucial problem, which was underlined in the opinion of the court, was the meaning of the term taxpayer. Although this term has its legal definition in the Tax Ordinance, it is an example of an empty term which needs to be precised by the specific provisions of tax legislation. The issue of relation between general and specific provisions of tax legislation is important to both the practice and the study of tax law. To analyse the judgement, a dogmatic method was used. The gloss is approving SAC judgement − the court refused to grant legal right to make a claim for overpaid tax to a person who was not a taxpayer and correctly clarified terms party and taxpayer. Definition of the latter term has the form of a cascade − it is void unless co-defined by the specific provisions, and therefore it does not execute its function to confine the area of indistinctness.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamiak B., O potrzebie jednolitości koncepcji strony postępowania administracyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 2015, nr 100 (1).
2.Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.
3.Bartosiewicz A., Podatnik podatku od towarów i usług. Próba rekonstrukcji pojęcia, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2011, nr 3.
4.Bartosiewicz A., Pojęcie podatnika w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009, nr 3–4.
5.Borszowski P., Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2017, nr 8.
6.Borszowski P., Prawo podatkowe, Warszawa 2020.
7.Brzeziński B., Podstawowe pojęcia Ordynacji podatkowej, (w:) Studia nad Ordynacją podatkową, red. B. Brzeziński B, C. Kosikowski, Łódź–Toruń 1999.
8.Brzeziński B., Prawo podatkowe a prawo cywilne, Toruński Rocznik Podatkowy 2008.
9.Brzeziński B., Zasady ogólne prawa podatkowego (próba inwentaryzacji), Kwartalnik Prawno-Finansowy 2018, nr 1.
10.Dzwonkowski M., Dzwonkowski H., Artykuł 7 Ordynacji podatkowej, (w:) Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2020.
11.Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013.
12.Halasz A., Niejednolite stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2017, nr 3.
13.Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, Toruń 1999.
14.Łętowska E., Dlaczego i po co pisze się glosy, czyli dwanaście uwag dla debiutujących autorów komentarzy do orzeczeń sądowych – forum, Monitor Prawniczy 2005, nr 11.
15.Nowak A., Nowak I., Obowiązek podatkowy na gruncie polskiego prawa podatkowego – uwagi de lega lata i de lege ferenda, Kwartalnik Prawa Publicznego 2009, nr 1–2.
16.Szatkowski J., Wszczęcie postępowania podatkowego, (w:) Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, red. R. Dowgier, Białystok 2015.
17.Zirk-Sadowski M., Transformacja prawa podatkowego a jego wykładnia, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2004, nr 4.