Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / 2(14)|2021

Year of publication: 2021
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
1.

Ustanowienie służebności gruntowej a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej


(Establishment of a Land Easement and Property Tax Liability in Connection with Conducting Business Activity)
12 (5-16) Adam Drozdek More
2.

Spór o właściwość a spór kompetencyjny w postępowaniu administracyjnym


(A dispute over jurisdiction and a dispute over competence in administrative proceedings)
14 (17-30) Mateusz Kowalewski More
3.

The Principle of Non-refoulment within the Deportation Procedure, Admission to the Country, Right to Life and the Freedom of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment According to the Turkish Legislation on Temporary Protection Regime

14 (31-44) Joanna Kuruçaylıoğlu More
4.

Wybrane aspekty odtwarzania celów w prawie gospodarki odpadami (cz. I)


(Selected aspects of reconstruction of purposes in waste management law (p. I))
17 (45-61) Marek Łazor More
5.

Pierwszeństwo nabycia nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami


(Priority in Acquisition of Real Estate as per Act from 21st August 1997 on Real Estate Management)
14 (63-76) Marek Stawecki More
6.

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2018 roku, II FSK 2304/17


(An approving gloss on the judgement of the Supreme Administrative Court issued on 4th April 2018, II FSK 2304/17)
10 (77-86) Oskar Olejnik More
7.

Recenzja wydawnicza monografii Adrianny Ogonowskiej, Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ss. 259

9 (87-95) Monika A. Król More
8.

Recenzja monografii Marka Górskiego, Usuwanie odpadów, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ss. 194


(Review of monograph of Marek Górski Waste disposal, Publisher Wolters Kluwer, Warsaw 2021, ss. 194)
3 (97-99) Adrianna Ogonowska More
9.

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zawody zaufania publicznego − tradycje i wyzwania współczesności”

4 (101-104) Kamil Dąbrowski More