Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2016.7-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 7 (2016)
Komparatystyka i czytanie dawności. Mediewalizm jako zjawisko translacyjne

Autorzy: Adam Regiewicz
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka średniowieczność dawność nowe media
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (75-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The past is not a constant, but an ever-changing conglomerate of meanings. Making an attempt at applying comparative tools, such as theories of translation, discourse, intertextuality, etc. to the study of the antiquity, this paper illustrates the wide spectrum of interrelations between the present day (considered in particular within the perspective of new media and technologies) and the Middle Ages, or as one should term it, its cultural readings, referred to as medievalism. To that end, it undertakes the analysis of phenomena from within the scope of communication technology from a transcultural and ahistorical perspective: media aetas – new media, permitting their description as the effect of the coexistence of cultural practices which had already occurred within the medieval tradition, and thus formulating conclusions regarding the formation of relationships between contemporary man and the world through the media.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bassnett, Susan. „Od komparatystyki literackiej do translatologii”. Przeł. Agnieszka Pokojska. Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia. Red. Tomasz Bilczewski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. 481–509.
2.Bernheimer, Charles. „Wstęp. Lęki przed porównaniem”. Przeł. Piotr Sobolczyk. Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia. Red. Tomasz Bilczewski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. 115–136.
3.Bierdiajew, Nikołaj. Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie. Przeł. Henryk Paprocki. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2003.
4.Bolter, Jay David. Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku. Przeł. Aleksandra Małecka, Michał Tabaczyński. Kraków: Korporacja Ha!art, 2014.
5.Bukowski, Piotr, Heydel, Magda. „Wprowadzenie: przekład – język – literatura”. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Kraków: Znak, 2009. 5–37.
6.Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich II poł. XX wieku. Red. M. Kaczmarek. Opole: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993.
7.Derrida, Jacques. Wieża Babel. Przeł. Adam Dziadek. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Kraków: Znak, 2009. 373–383.
8.Draper, Stephen W. „Gloves for the mind”. Cognitive tools for learning. Eds. Piet A.M. Kommers, David H. Jonassen, J. Terry Mayes. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag 1992. 169–181.
9.Duby, George. Czasy katedr. Przeł. Krystyna Dolatowska. Warszawa: Cyklady, 1997.
10.Eco, Umberto. Nowe Średniowiecze. Przeł. Piotr Salwa. Tegoż. Semiologia życia codziennego. Warszawa: Czytelnik,1998. 74–101.
11.----. Szaleństwo katalogowania. Przeł. Tomasz Kwiecień. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2009.
12.Ferris, David. „Dyscyplina poza dyscypliną”. Przeł. Jakub Momro, Tomasz Bilczewski. Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia. Red. Tomasz Bilczewski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. 243–273.
13.Gadamer, Hans Georg. Jak dalece język dyktuje myślenie? Przeł. Andrzej Przyłębski. Andrzej Przyłębski, Gadamer. Teksty w „Wyborze pism”. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2006. 156–164.
14.Gwóźdź, Andrzej. „Elektroniczne gry świetle”. Prędkość i przyjemność. Kino i telewizja w dobie symulacji elektronicznej. Red. Andrzej Gwóźdź. Kielce: Szumacher, 1994. 135–153.
15.Hugo, Victor. Katedra Najświętszej Marii Panny. Przeł. Hanna Szumańska-Grossowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
16.Husserl, Edmund. Idea fenomenologii. Przeł. Janusz Sidorek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
17.Kaczmarek, Marian. „Dawność kulturowa w literaturze XX wieku (średniowiecze – renesans – barok – oświecenie)”. Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. Alina Brodzka i in. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. 166–171.
18.Kadłubek, Zbigniew. Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.
19.Kalaga, Wojciech. „Granice tekstu – mgławice tekstu”. Teksty Drugie 4 (1998): 5–32.
20.Knapiński, Ryszard. „Biblia Pauperum. Rzecz o dialogu słowa i obrazu”. Nauka 4 (2004): 133–164.
21.Lewicki, Grzegorz. „Sieciowa teoria Nowego Średniowiecza”. Pressje 20 (2010): 77–96.
22.Lefevere, André, „What Is Written Must Be Rewritten, Julius Caesar: Shakespeare, Voltaire, Wieland, Buckingham”. Second Hand: Papers on the Theory and Historical Study of Literary Translations. Ed. Theo Hermans. Antwerp: ALW, 1985. 88–105.
23.Lewis, Clive Staples. Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. Witold Ostrowski. Kraków: Znak, 1986.
24.Medievalism in the Modern World. Essays in Honour of Leslie Workman. Eds. Richard Utz, Tom Shippey. Turnhout: Brepols Publisher, 1998.
25.Mezei, Kathy. „The Raeder and the Decline”. Tessera: L’Écriture comme Lecture 9 (1985): 21–31.
26.Michalski, Maciej. „Wokół definicji mediewalizmu”. Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka 1 (2011): 83–91.
27.Pisarski, Mariusz. „Sztuka dawna w świetle sztuki cyfrowej: w stronę teorii kulturowych interfejsów (zarys)”. Maszyny kruszenia słowa. Biuletyn konferencyjny. Red. Adam Regiewicz. Częstochowa, 2014. 35–44 (na prawach maszynopisu).
28.Regiewicz, Adam. „Na urodzinach u Geanta, czyli antropologiczne opisanie nowego miasta”. Studia Laurentiana 1 (2003): 71–84.
29.----. „Teologia nowych mediów”. Więzi Wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka. Red. Piotr Bogalecki, Alina Mitek-Dziemba, Tadeusz Sławek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 199–219.
30.----. Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów. Warszawa: DiG, 2014.
31.Regiewicz, Adam, Utracka, Dorota. „Perspektywy komparatystyki kulturowej. Na przykładzie programu Pracowni Komparatystyki Kulturowej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”. LUD 95 (2011): 261-272;
32.Schmidt, Siegfried J. „Literaturoznawstwo jako projekt interdyscyplinarny”. Przeł. B. Balicki. Teksty Drugie 4 (2010): 151–167.
33.Simmons, John. „Christopher Middleton on Elizabethan Medievalism”. Medievalism in the Modern World. Essays in Honour of Leslie Workman. Eds. Richard Utz, Tom Shippey. Turnhout: Brepols Publisher, 1998. 43–60.
34.Steiner, George, „Czym jest literatura porównawcza?”. Przeł. Irena Hansz. Przegląd Polityczny 93 (2009a): I–VIII.
35.----. „Ruch hermeneutyczny”. Przeł. Olga i Wojciech Kubińscy. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Kraków: Znak, 2009b. 327–334.
36.Stoff, Andrzej. Studia z teorii literatury i poetyki historycznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997.
37.Szahaj, Andrzej. „Granice anarchizmu interpretacyjnego”. Teksty Drugie 6 (1997): 6–33.
38.Szczęsna, Ewa. „Znak w cyfrowym świecie, Semiotyczne aspekty komunikacji komputerowej”. Komunikowanie się w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka. Red. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. 272–283.
39.Tomek Ivan, Maurer Hermann, „Helping the user to select a link”. Hypermedia 4.2 (1992): 111–122.
40.Tymoczko, Maria. „Literatura postkolonialna i przekład literacki”. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Kraków: Znak, 2009. 429–447.
41.Ungar, Steven., „«Pisanie językami». Rozważania o dziele tłumaczonym”. Przeł. Agnieszka Pokojska. Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia. Red. Tomasz Bilczewski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. 531–546.
42.White, Hayden. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press, 1973.