Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2015.6-07
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 6 (2015)
Prowincja–centrum. Strategie mocy i słabości literatury peryferyjnej (Mickiewicz – Gombrowicz – Stasiuk)

Autorzy: Michał Kuziak
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: podporządkowanie centrum kulturowe Adam Mickiewicz Witold Gombrowicz Inność postmodernizm modernizm romantyzm oryginalność literatura peryferyjna Andrzej Stasiuk
Rok wydania:2015
Liczba stron:19 (139-157)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article discusess the strategies of authors of a smaller nation, smaller literature, related to positioning oneself and one’s works in comparison to the dominant cultural centres. This issue is explored with regard to Polish literature (Adam Mickiewicz, Witold Gombrowicz, Andrzej Stasiuk). The author of the article presents changes in awareness of Polish culture being inferior towards European culture(s) that have undergone from the second half of the 18th cenury until now.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Appadurai, Arjun. Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Przeł. Z. Pucek. Kraków: Universitas, 2005.
2.Augé, Marc. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Przeł. R. Chymkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
3.Benjamin, Walter. Pasaże. Pod red. R. Tiedemanna. Przeł. I. Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003.
4.Bhabha, Homi. Miejsca kultury. Przeł. T. Dobrogoszcz. Kraków: WUJ, 2010.
5.Bloom, Harold. Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. Bielik-Robson. Kraków: Universitas, 2002.
6.Casanova, Pascale. The World Republic of Lettres. Transl. M. B. DeBevoise. Harvard: Harvard University Press, 2007.
7.Cieśla-Korytowska, Maria. „Co Mickiewicz i Słowianie mają do zaoferowania Zachodowi?”. O Mickiewiczu i Słowackim. Kraków: Universitas, 1999.
8.Damrosch, David. What is World Literature. Princeton: Princeton University Press, 2003.
9.Dąbrowski, Mieczysław. „Geografia kulturowa. Mapa Stasiuka”. Komparatystyka dyskursu/dyskurs komparatystyki. Mieczysław Dąbrowski. Warszawa: Elipsa, 2009.
10.---. „Opozycja „metropolia – prowincja” w literaturze polskiej XX wieku. Kilka aspektów”. Komparatystyka dyskursu / dyskurs komparatystyki. Mieczysław Dąbrowski. Warszawa: Elipsa, 2009.
11.Deleuze, Gille, Felix Guattari. Kafka. Toward a Minor Literature. Transl. D. Polan. Foreword R. Bensmaϊa. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.
12.Emerson, Caryl. „Answering for Central and Eastern Europe”. Comparative Literature in an Age of Globalization. Ed. H. Saussy. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2006.
13.Fiut, Alekander. „Powrót do Europy środkowej? Wariacje na temat pisarstwa Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza”. (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Pod red. H. Gosk, B. Karwowskiej. Warszawa: Elipsa, 2008.
14.Gombrowicz, Witold. „Dziennik 1953–1956”. Red. naukowa tekstu J. Błoński. Dzieła. Witold Gombrowicz. T. 7. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
15.---. Testament. Warszawa: Res-publica, 1990a.
16.---. Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie. Warszawa: Res-publica, 1990b.
17.---. „Publicystyka. Wywiady. Teksty różne 1939–1963”. Red. naukowa tekstu J. Błoński, J. Jarzębski. Dzieła. T. 13. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996.
18.Janion, Maria. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006. 213 i nn.
19.Kledzik, Emilia. „Prowincja w najnowszej literaturze polskiej i niemieckiej oraz współczesnych polonistycznych i germanistycznych badaniach literackich”. Porównania 6 (2009).
20.Kołodziejczyk, Dorota. „«The Slavic on the Road». Eastern European Negative Nativism In Andrzej Stasiuk’s Travelogues”. Kultura – Historia – Globalizacja 7 (2010).
21.Kowalska, Aniela. Conrad i Gombrowicz w walce o swoją wybitność. Warszawa: PIW, 1986.
22.Kundera, Milan. „Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej”. Zeszyty Literackie 5 (1984).
23.---. Zdradzone testamenty. Esej. Przeł. M. Bieńczyk. Warszawa: PIW, 1996.
24.Marszałek, Magdalena. „«Pamięć, meteorologia oraz urojenia»: środkowoeuropejska geopoetyka Andrzeja Stasiuka”. Literatura, kultura i język polski w kontekstach światowych. III kongres polonistyki zagranicznej. Poznań 8–11 czerwca 2006. Pod red. M. Czermińskiej i in. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2007.
25.Mickiewicz, Adam. „Goethe i Bajron”. Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 5. Warszawa 1955a.
26.---. „Literatura słowiańska”. Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 11. Warszawa 1955b.
27.Millati, Piotr. „Inna Europa. Nowa mitologia Europy środkowej w prozie Andrzeja Stasiuka”. (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Pod red. H. Gosk, B. Karwowskiej. Warszawa: Elipsa, 2008.
28.Miłosz, Czesław. Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku. Warszawa: Czytelnik, 1987.
29.---. Rodzinna Europa. Warszawa: Czytelnik, 1990.
30.Moretti, Franco. „Conjectures on World Literature”. New Left Review 1 (2000).
31.Piechota, Magdalena. „O wyższości Słowiańszczyzny nad Germanią. Andrzeja Stasiuka postkolonialna wizja Europy („Jadąc do Babadag”, „Fado”, „Dojczland”)”. Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską. Pod red. K. Stępnika, D. Trześniowskiego. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010.
32.Piwińska, Marta. Złe wychowanie. Warszawa: PIW, 1981. 45 i nn.
33.---. „Prelekcje o Polsce dla Zachodu. Mickiewicz–Miłosz”. Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Pod red. H. Krukowskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 1993.
34.Prus, Bolesław. Lalka. T. 2. Warszawa: PIW, 1987.
35.Said, Edward. Orientalizm. Przeł. M. Wyrws-Wiśniewska. Warszawa: Zysk i S-ka, 2005.
36.Skórczewski, Dariusz. „Kompleks(y) środkowego Europejczyka”. Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską. Pod red. K. Stępnika, D. Trześniowskiego. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010.
37.Sowa, Jan. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas, 2011.
38.Spivak, Gayatri Chakravorty. Death of a Discipline. Calcutta–New Delhi: Seagull Books, 2004.
39.Stasiuk, Andrzek. Jadąc do Babadag. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2004.
40.---. Fado. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2006.
41.---. Moja Europa. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2007.