Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831     DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access 

O czasopiśmie

“Rocznik Komparatystyczny” - p-ISSN 2081-8718, e-ISSN 2353-2831 - jest międzynarodowym pismem poświęconym komparatystyce literackiej, kulturowej i intermedialnej (w obiegu od 2010 roku).  Publikujemy - po polsku, angielsku i niemiecku teoretyczne i metodyczne artykuły poświęcone studiom komparatystycznym, a także porównawcze analizy tekstów reprezentujących różne kultury i dyscypliny. Publikujemy także omówienia monografii komparatystycznych i recenzujemy monografie nadesłane do redakcji. Każdy numer ma charakter monograficzny, a jego opis, po polsku i angielsku (lub niemiecku) znajduje się na tylnej okładce pisma. Pismo jest indeksowane w bazach:  CEEOL, ERIH Plus, EBSCO, BazHum.

Rocznik Komparatystyczny 8 (2017)

Autorzy ósmego numeru „Rocznika Komparatystycznego” analizują doświadczenia pisarzy zamieszkujących obszary wielokulturowe, takie jak Gdańsk, pogranicze polsko-niemieckie, Argentyna. Wnikliwie dyskutują także powiązane wzajemnie zagadnienia eksperymentów językowych, przekładu i recepcji. Intermedialność przyciąga uwagę badaczy w kontekście związków muzyki i literatury, poezji i fotografii, literatury i technologii. Dyskutowane są także dwa specyficzne tematy: komparatystyczne aspekty tradycyjnego i współczesnego dramatu indyjskiego oraz pisarstwo polskich feministek działających w Europie. Analizy związków literackich i intertekstualność, wraz z prezentacjami dwóch tomów komparatystycznych, dopełniają tom.

Redakcja

 

Rocznik Komparatystyczny 7 (2016)

Siódmy numer “Rocznika Komparatystycznego” poświęcony jest komparatystyce intermedialnej. Przedstawiamy możliwe ujęcia metodologiczne oraz analizy rozmaitych zjawisk intermedialnych (np. komiksu, performansu audiowizualnego, dzieł tekstowo-muzyczno-plastycznych). Prezentujemy także nowe metodologiczne propozycje studiów komparatystycznych (komparatystyka a mediewalizm, realizm animistyczny, grafika cyfrowa) i interpretujemy antologie jako zagadnienie komparatystyczne. Pośród zagadnień dotyczących przekładu i recepcji analizowane są zagadnienia filozoficzne, filologiczne i socjologiczne, wraz ze studiami dotyczącymi związków pisarek polskich z literaturą i kulturą światową. Numer uzupełnia prezentacja translatorskiego dzieła Karla Dedeciusa oraz monografii komparatystycznej poświęconej kulturze Tatarów.

Redakcja

Rocznik Komparatystyczny 6 (2015)

Szósty numer “Rocznika Komparatystycznego”, oparty na dyskusjach przeprowadzonych przez światowych i polskich badaczy na konferencji Narodowe, regionalne, kontynentalne, światowe: literatury i dyskursy o literaturach | National, Regional, Continental, Global: Literatures and Discourses on Literatures (September 2014, the University of Szczecin), dotyczy teoretycznych i etycznych problemów studiów komparatystycznych (zarówno w kontekście światowym, narodowym, jak regionalnym), możliwych sposobów dyskutowania problematyki Innego i obecności literatury polskiej w badaniach porównawczych. Ponadto prezentowane są badania nad intermedialnością w aspekcie ponadnarodowym, przekład jako środek komunikacji międzykulturowej oraz nowe komparatystyczne projekty badawcze dotyczące literatury polskiej. Numer uzupełnia  prezentacja ostatnio opublikowanych monografii komparatystycznych. 

Redakcja

Numery archiwalne

Archiwalne numery pisma do pobrania na stronie:

http://www.us.szc.pl/main.php/Rocznik%20komparatystyczny?xml=load_page&st=21606