Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2019.4-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 4 2019
Military Role of the Ore Mountains in Thirty Years‘ War
(Rola militarna Rudaw podczas wojny trzydziestoletniej)

Autorzy: Lukáš Slamá
Słowa kluczowe: Rudawy wojna trzydziestoletnia aspekty militarne miasta północno- zachodnie Czechy
Rok wydania:2019
Liczba stron:23 (101-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rudawy Czeskie były obszarem, na którym w pełni zastosowano wczesną nowoczesną logistykę wojenną. Zebrane składki podlegały ścisłemu nadzorowi i inwentaryzacjom ze strony miasta lub urzędników państwowych, na co istnieją dowody w postaci dokumentów wytwarzanych przez rozbudowywaną biurokrację wczesnego nowoczesnego państwa. W tym czasie Rudawy, jako łącznik między Saksonią a Czechami, ponosiły obciążenie wojenne w znacznym stopniu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Böhme K.-R., Geld für die schwedischen Armeen nach 1640, ”Scandia. Tidskrift för historisk forskning” 1967, no. 33/1, pp. 54–95.
2.Braudel F., Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II. Tom II., Gdańsk 1977 (La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l’époque de Philippe II. Vol. 2, Paris 1949).
3.Dollinger P., Dzieje Hanzy (XII–XVII wiek), Gdańsk 1975 (La Hanse (XII.– XVII. siècles), Paris 1988).
4.Ďurčanský M., Česká města a jejich správa za třicetileté války. Zemský a lokální kontext, Praha 2014.
5.Englund P., Nepokojná léta, Praha 2000.
6.Findeisen J.-P., Axel Oxenstierna. Architekt der schwedischen Grossmacht-Ära und Sieger des Dreissigjährigen Krieges, Gernsbach 2007.
7.Hofman J., Banérova korespondence jako pramen k válečným událostem let 1639 a 1640, in: V. Prchal, Mezi Martem a Memorií. Sources of a personal nature to military history, 16th–19th centuries, Pardubice 2011.
8.Honc J., Problémy studia mezd a cen chlebového obilí v 17. a 18. století, “Acta Universitatis Carolinae, Studia Historica” 1997, no. XVII.
9.Hrubá M., Prominentní emigrant Vilém Vchynský (Kinský) a jeho majetek v severozápadních Čechách, in: Víra nebo Vlast? Faith or Homeland? Exile in the Czech History of Early
10.Jahnel K., Der Dreißigjährige Krieg in Aussig und Umgebung, Prag 1903.
11.Jančárek P., Česko-saská hranice v Krušných horách do třicetileté války, in: Čechy a Sasko v proměnách dějiny, ed. K. Kaiserová, Ústí nad Labem 1993.
12.Kilián J., Města, třicetiletá válka a středoevropská historiografie uplynulého čtvrtstoletí, “Documenta Pragensia” 2013, no. XXXII/2, pp. 125–138.
13.Kilián J., Město ve válce, válka ve městě. Mělník 1618–1648, České Budějovice 2008.
14.Klápště J., Raně středověké Mostecko a síť dálkových tras, “Archeologické rozhledy” 1985, no. 37.
15.Křivka J., Ceny obilí a luštěnin v Kadani, Lounech, Úštěku a Podbořanech v letech 1712–1792, “Acta Universitatis Carolinae, Studia Historica” 1997, no. XVII.
16.Květ R., Atlas starých stezek, Brno 2017.
17.Langer H., Hortus Bellicus. Der Dreißigjährige Krieg. Eine Kulturgeschichte, Leipzig 1978.
18.Louny, ed. B. Roedl, Prague 2005.
19.Lund H.O., Dynastia wojowników. Wojny Szwecji 1611–1721, Poznań 2015 [Warrior dynasty: the rise and fall of Sweden as a military superpower (1611–1721), Philadelphia 2014].
20.Maroń J., Wojna trzydziestoletnia na Śląsku. Aspekty militarne, Wrocław–Racibórz 2008.
21.Matoušek V., Hrnčiřík P., Šámal Z., Rozvadov 1621. Výzkum bojiště třicetileté války/Research of a Battlefield of the Thirty Years’ War, České Budějovice 2018.
22.Matoušek V., Třebel. Obraz krajiny s bitvou, Praha 2006.
23.Matoušek V., Třebel 1647: A Battlefield of the Thirty Years’ War from the Perspective of History, Archeology, Art-history, Geoinformatics, and Ethnology, Prague 2017.
24.Města a šlechta ve středověku a raném novověku. Výbor statí Václava Ledvinky, ed. K. Jíšová, “Documenta Pragensia” 2016, Supplementa VII.
25.Mistra Pavla Stránského ze Zápské Stránky popravené a rozmnožené vypsání vší obce Království českého. Respublica Bojema, ed. E. Tonner, Praha 1893.
26.Modern Times, ed. M. Hrubá, Ústí nad Labem 2001.
27.Parker G., Global Crisis. War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeeth Century, Yale 2013.
28.Parker G., The army of Flanders and the Spanish road 1567–1659, Cambridge 1972.
29.Pekař J., Kniha o Kosti, Praha 1970.
30.Perjés G., Upadek średniowiecznego królestwa Węgier: Mohacz 1526 – Buda 1541, Oświęcim 2014 (The fall of the medieval kingdom of Hungary: Mohács 1526 – Buda 1541, Columbia 1989).
31.Podruczny G., Militarna rola rzeki Odry w okresie nowożytnym, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka między Głogowem a Wrocławiem, in: Odra – warunki naturalne rzeki i jej kształtowanie przez człowieka, Prochowice 2015, pp. 33–44.
32.Polišenský J., Třicetiletá válka a český národ, Praha 1960.
33.Prameny k dějinám třicetileté války V., (Ed. V. Líva), Praha 1954.
34.Prameny k dějinám třicetiletá války VI., (Ed. V. Líva), Praha 1955.
35.Salm H., Armeefinanzierung im Dreißigjährigen Krieg. Der Niederrheinisch-Westfälische Reichskreis 1635–1650, Münster 1990.
36.Sterneck T., Město, válka, daně. Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou Portou (1593–1606), Praha 2008.
37.Sörensson P., Ekonomi och krigförig under Gustaf II. Adolfs tyska fältåg 1630–1632, “Scandia. Tidskrift för historisk forskning” 1932, no. 5/2.
38.Tekiela Ł., Wojna trzydziestoletnia na Górnych Łużycach. Aspekty Militarne, Racibórz 2010.
39.Umlauft F.J., Geschichte der Deutschen Stadt Aussig, Bayreuth 1960.
40.Umlauft F.J., Vom Dreißigjährigen kriege bis zum Jahre 1850, “Heimatkunde des Bezirkes Aussig” 1931, no. 3.
41.Veselý M., Vojenské dějiny Ústecka, Ústí nad Labem 2003.
42.Wedgwood C.V., Der Dreißigjährige Krieg, Hamburg 2011.