Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2019.3-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3 2019
Korespondencja rodzinna Marii Dąbrowskiej w zbiorach Książnicy Pomorskiej

Autorzy: Aleksandra Skiba
Słowa kluczowe: Maria Dąbrowska (1889–1965) listy polskie życie codzienne PRL
Rok wydania:2019
Liczba stron:20 (49-68)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje nieanalizowane dotychczas listy Marii Dąbrowskiej do siostry, Heleny Hepke i siostrzenicy, Danuty Hepke-Kelch z lat 1934-1965 przechowywane w bibliotece szczecińskiej. Autorka weźmie pod uwagę sylwetki adresatek, charakterystykę formalną i zawartość rzeczową korespondencji. Cechy zewnętrzne będą dotykać problemu niezachowanej części listów, a także ogólny opis Archiwum Heleny Hepke-Kelch i zdigitalizowanej kolekcji dokumentów będących własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie, ale stanowiącej integralną część zbioru. W rozdziale poświęconym zawartości rzeczowej zostaną omówione krótko charakterystyczne cechy form epistolograficznych stosowanych przez Marię Dąbrowską i, przede wszystkim, tematyka podejmowana przez pisarkę w listach. Zasygnalizowany zostanie problem autokreacji, perlustracji, a także zagadnienie zmian społecznych w Polsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. Tematyka listów zostanie omówiona dzięki metodzie porównawczej, a głównym materiałem analizy będą, obok korespondencji, Dzienniki pisarki opublikowane bez cenzorskich skrótów w roku 2009.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła
2.Akcesje. Nr 2, lata 1998–2005, Książnica Pomorska, Dział Zbiorów Specjalnych, Oddział Starych Druków i Rękopisów, Sekcja Rękopisów.
3.Dąbrowska M., Dzienniki, wybór, wstęp i przypisy T. Drewnowski, Warszawa 1988.
4.Dąbrowska M., Dzienniki 1914–1965 w 13 tomach, oprac. T. Drewnowski, Warszawa 2009.
5.Fotografie rodzinne ze zbiorów Danuty Hepke-Kelch [rękopis], Książnica Pomorska w Szczecinie, nr sygn. Rkps988.
6.Korespondencja Marii Dąbrowskiej do Heleny Hepke i Danuty Hepke-Kelch [rękopis], KP, nr sygn. Rkps986.
7.Korespondencja osób różnych do Heleny Hepke i Danuty Hepke-Kelch [rękopis], KP, nr sygn. Rkps987.
8.Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. T. 5, Sygnatury 2001–2180: archiwa Marii Dąbrowskiej, Anny Kowalskiej, Stanisława Stempowskiego, oprac., red. S. Kordaczuk, Warszawa 2017.
9.Maria Dąbrowska: wspomnienia siostrzenicy [dokument elektroniczny], KP, nr sygn. MW131.
10.Korespondencja Marii Dąbrowskiej do Heleny Hepke i Danuty Hepke-Kelch [dokument elektroniczny], KP, nr sygn. MW132.
11.Ustawa z 7.03.1950 r. o zapobieżeniu płynności kadr pracowników w zawodach lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki uspołecznionej (Dz.U. 1950 r., nr 10, poz. 1070.
12.Opracowania
13.Cysewski K., Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią, „Pamiętnik Literacki” 1997, nr 1.
14.Drewnowski T., Rzecz russowska: o pisarstwie Marii Dąbrowskiej, Kraków 2000.
15.Eisler J., List 34, Warszawa 1993.
16.Głębicka E., Dąbrowska (nie)znana: szkice, Warszawa 2013.
17.Jabłecki T.W., Danuta Hepke-Kelch: z cyklu zasłużeni ludzie Choszczna, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1997, nr 1–2.
18.Kelch D., Wspomnienia siostrzenicy Marii Dąbrowskiej, Kalisz 2013.
19.Kościuczuk A., Danuta Maria Kelch z domu Hepke, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2013, nr 4.
20.Kowalczyk A.S., Habent sua fata libelli, w: Listy 1923–1953, M. Dąbrowska, J. Stempowski, Warszawa 2010.
21.Krawiec T., Siostrzenica słynnej Marii, „Gazeta Lubuska” 2003, nr 219.
22.Lipińska E., Tu żyją potomkowie Niechciców, „Głos Szczeciński” 2002, nr 296.
23.Mielczarek T., Liberałowie i rewizjoniści: z dziejów „Przeglądu Kulturalnego” (1952–1963), „Kieleckie Studia Bibliologiczne” 2000, t. 5.
24.Pepys S., Dziennik Samuela Pepysa, wybór, przekład i przypisy M. Dąbrowskiej, posł. J. Hochfeld, Warszawa 1952.
25.Rybicka E., Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, „Teksty Drugie” 2004, nr 4.
26.Szypowska M., Kalisz – miasto „Nocy i dni”, „Świat” 1958, nr 33.
27.Skwarczyńska S., Teoria listu, Lwów 1937.
28.Żarnowski J., Dzienniki Marii Dąbrowskiej jako źródło wiedzy o historii, „Kultura i Społeczeństwo” 2000, nr 1.