Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 2 2018
Muzealne wizje przeszłości Pomorza Zachodniego – od „Ojczyny wielu” do Centrum Dialogu Przełomy

Autorzy: Małgorzata Machałek
Słowa kluczowe: muzeum Pomorze Zachodnie muzea historyczne muzea narracyjne
Rok wydania:2018
Liczba stron:17 (65-81)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony koncepcjom wystaw podejmujących tematykę najnowszej historii Pomorza Zachodniego, prezentowanych w Muzeum Narodowym w Szczecinie, poczynając od 2002 roku do dzisiaj. Omówiono w nim cztery najważniejsze ekspozycje, na przykładzie których widać zmianę priorytetów i sposobów prezentowania historii regionu oraz wartości, wokół których tworzona była narracja poszczególnych wystaw. Ich
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Assman J., Pamięć zbiorowa i tożsamość kulturowa, „Borussia” 2003, nr 29.
2.Bal M., Dyskurs Muzeum, przeł. M. Nitka, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005.
3.Bartczak A., Codzienność historii, w: Codzienność historii. Katalog wystawy, Szczecin 2007.
4.Folga-Januszewska D., Muzea w Polsce 1989–2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich, Warszawa, 2008; Serwis internetowy Kongresu Kultury Polskiej 2009, http://www.kongreskultury.pl/library/File/rap.muzea/red_folga_muzea.pdf.
5.Folga-Januszewska D., Obraz, narracja, pamięć. Czy możliwe jest wyobrażenie przeszłości w muzeum? w: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki, Warszawa 2014.
6.Hans Stettiner – Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku, http://www.transodra-online.net/de/node/4909.
7.Kaczmarczyk R., Projektowanie muzeum informacyjnego, w: Miasto sprzeciwu – miasto protestu, red. A. Kuchcińska-Kurcz, Szczecin 2015.
8.Karwowska I., Przemiany kulturowo-etniczne na Pomorzu Zachodnim w XX wieku – wystawa w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w: Ojczyzna wielu… Przemiany kulturowo-etniczne na Pomorzu Zachodnim w XX wieku. Pamiętnik wystawy, Szczecin 2004.
9.Kąkolewski I., Co decyduje i będzie decydować o atrakcyjności przekazu w muzeum historycznym? Kilka refleksji i proroctw, a może tylko utopistycznych marzeń, w:
10.Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki, Warszawa 2014.
11.Korzeniewski B., Polskie muzea narracyjne o II wojnie światowej po 1989 roku, „Kultura Współczesna” 2017 nr 2.
12.Korzeniewski B., Wystawy historyczne jako nośnik pamięci na przykładzie wystawy o zbrodniach Wehrmachtu”, „Kultura Współczesna” 2007, nr 3.
13.Korzeniewski B., Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamięci przeszłości a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszłości w Polsce
14.po 1989 roku, Poznań 2010.
15.Kosiewski P., Przełomy. Propozycja innego muzeum historycznego, „Muzealnictwo” 2016, nr 57.
16.Kowalewska J., Będzie nowy biogram Piotra Zaremby. Historycy sprawdzą też inne, http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34939,19539399,bedzie-nowy-biogram-piotra-zaremby-historycy-sprawdza-tez-inne.html.
17.Krasucki E., Lista godności i podłości Piotra Zaremby, http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,150424,19648139,lista-godnosci-i-podlosci-piotra-zaremby-esej-eryka-
18.-krasuckiego.html.
19.Kozińska B., Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku. Informator do wystawy w Muzeum Narodowym w Szczecinie, Szczecin
20.2009.
21.Kuchcińska-Kurcz A., Centrum Dialogu Przełomy – ewolucja idei, w: Miasto sprzeciwu – miasto protestu, red. A. Kuchcińska-Kurcz, Szczecin 2015.
22.Kula M., Muzeum opowie o przeszłości…, „Muzealnictwo” 2017, nr 58.
23.Kwiatkowski P.T., Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa 2008.
24.Kwiatkowski P.T., Jaką historią interesują się Polacy? Pytanie o kształt pamięci zbiorowej i jej przemiany po 1989 roku, w: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki, Warszawa 2014.
25.Machałek M., Muzea a (re)konstrukcje przeszłości. Wybrane przykłady z Pomorza Zachodniego w: Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, red. I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, Kraków 2013.
26.Machałek M., Muzea narracyjne i wirtualne, „Wiadomości Historyczne” 2014, nr 4.
27.Machcewicz P., Muzeum, Kraków 2017.
28.Malczewska-Pawelec D., T. Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji pamięcią zbiorową Polaków w czasach stalinowskich, Kraków 2011.
29.Malicki K., Europejski uniwersalizm czy polska martyrologia? Spór o przekaz historii w polskich muzeach w latach 2004–2013, w: Przeszłość w dyskursie publicznym,
30.red. A. Szpociński, Warszawa 2013.
31.Muzea dziś. Rozmowa z dr hab. Małgorzatą Omilanowską, podsekretarz stanu w MKiDN, http://muzealnictwo.com/2013/09/muzea-dzis-rozmowa-z-dr-hab-malgorzata-omilanowska-podsekretarz-stanu-w-mkidn/.
32.Pomian K., Kilka myśli o przyszłości muzeum, „Muzealnictwo” 2014, nr 55.
33.Pomian K., Muzea: kryteria sukcesu, „Muzealnictwo” 2009, nr 50.
34.Szacka B., Czas przeszły – pamięć – mit, Warszawa 2006.
35.Szpociński A., Formy przekazu a komunikacja społeczna, w: A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski (red.), Przeszłość jako przedmiot przekazu, red. A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, Warszawa 2006.
36.Szpociński A., P.T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot przekazu, Warszawa 2006.
37.Szpociński A., Różnorodność odniesień do przeszłości lokalnej, w: A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot przekazu, red. A. Szpociński,
38.P.T. Kwiatkowski, Warszawa 2006.
39.Wysocki P., Artyści w Centrum Dialogu Przełomy, w: Miasto sprzeciwu – miasto protestu, red. A. Kuchcińska-Kurcz, Szczecin 2015.
40.Zielazek-Szeska K., Instalacja artystyczna –emocjonalny kontakt z przeszłością, w: Muzeum. Formy i środki prezentacji. Historia w muzeum, red. M.F. Woźniak, T.F. de Rosset, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2013.
41.Ziębińska-Witek A., Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011.