Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.3-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3 2018
Infrastruktura krytyczna w programach Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy: Piotr Chrobak
Słowa kluczowe: infrastruktura krytyczna partie polityczne Pomorze Zachodnie Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwo energetyczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:25 (69-93)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: zaopatrzenia w energię i paliwa; łączności i sieci teleinformatycznych; finansowe; zaopatrzenia w żywność i wodę; ochrony zdrowia; transportowe i komunikacyjne; ratownicze; zapewniające ciągłość działania administracji publicznej; produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. W artykule przeanalizowano, czy kwestie związane z infrastrukturą krytyczną pojawiły się w ogólnopolskich programach Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Główny nacisk położono na kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, będącym jednym z najważniejszych elementów infrastruktury krytycznej. Platforma powstała w 2001 r., przed wyborami parlamentarnymi. W kadencjach parlamentarnych z lat 2001–2005 oraz 2005–2007 była największym ugrupowaniem opozycyjnym, a podczas kadencji z lat 2007–2011 i 2011–2015 sprawowała władzę w kraju wspólnie z PSL. Z powyższych informacji wynika, że od wyborów parlamentarnych z 2007 r. ugrupowanie to – wraz z koalicjantem – miało realny wpływ na funkcjonowanie III Rzeczypospolitej. Dlatego postanowiono przeanalizować, czy wspomniana partia zwróciła w swoich programach uwagę na tak istotną sprawę dla prawidłowego funkcjonowania państwa, jaką jest infrastruktura krytyczna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348.
2.Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590.
3.Program Platformy Obywatelskiej RP, Państwo dla obywateli. Plan rządzenia 2005–2009, Instytut Państwa i Administracji, Warszawa 2005.
4.Program PO, Polska zasługuje na cud gospodarczy. Platforma Obywatelska. By żyło się lepiej. Wszystkim!, Warszawa 2007.
5.Kunikowski J., Turek A., Bezpieczeństwo i dyplomacja. Słownik terminów, Warszawa 2011.
6.Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego, red. W. Fehler, J. Piątek, R. Podgórzańska, Szczecin 2017.
7.Bezpieczeństwo międzynarodowe teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Warszawa 2006.
8.Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, red. L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska, Lublin 2010.
9.Bojarski W., Bezpieczeństwo energetyczne, „Wokół Energetyki” 2004, nr 3.
10.Chmielewski A., Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania, Warszawa 2009.
11.Domagała M., Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin 2008.
12.Dziembowski Z., Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, „Ekonomista” 1985, nr 4–5.
13.Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989.
14.Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18.
15.Młynarski T., Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii, Kraków 2011.
16.Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., Polski system partyjny, Warszawa 2006.
17.Miszczyński M., Ograniczenia energetyczne a rozwój gospodarczy, Łódź 2001.
18.Soroka P., Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką, Warszawa 2015.
19.Wielowymiarowy charakter współczesnego bezpieczeństwa, red. M. Cupryjak, Z. Kozak, J. Pilżys, Szczecin 2015.
20.Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.
21.Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Historia – teraźniejszość – przyszłość, red. M. Cupryjak. J. Pilżys, Szczecin 2013.
22.Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl.
23.Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej, www.platforma.org.