Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.4-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 4 2017
Suburbanizacja a problemy społeczne. Przypadek gminy Dobra w woj. Zachodniopomorskim

Autorzy: Maciej Kowalewski

Anna Nowak

Regina Thurow
Słowa kluczowe: suburbanizacja problemy społeczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (203-217)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka najbardziej typowych problemów społecznych gmin doświadczających suburbanizacji. Na podstawie rezultatów badania pt. Diagnoza problemów społecznych w Gminie Dobra, przeprowadzonego w 2015 roku, autorzy zidentyfikowali najistotniejsze zjawiska o charakterze problemów społecznych w gminie. Jako „stare problemy społeczne” autorzy wskazują dysfunkcje istniejące przed napływem migracyjnym, będące udziałem i doświadczane przez „zasiedziałych” mieszkańców gminy. Problemy „nowe” natomiast pojawiają się w miejscowościach doświadczających intensywnego wzrostu liczby mieszkańców i przekształceń przestrzeni, wynikające ze szczególnej sytuacji suburbanizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bukowski M., Iga M., Ubóstwo a praca. Zatrudnienie w Polsce 2011, Warszawa 2013.
2.Celińska-Janowicz D., Ocena wpływu polityki spójności 2004–2006 na przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji, „Studia Regionalne i Lokalne” 2011, wyd. specjalne, s. 98–122.
3.Chmielewski J.M., Suburbanizacja strefy metropolitalnej Warszawy, w: Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych, red. P. Lorens, Warszawa 2005, s. 59–64.
4.Foryś I., Putek-Szeląg E., Efekty demograficzne inwestycji mieszkaniowych w gminie Dobra Szczecińska, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US” 2009, nr 15, s. 41–49.
5.Frysztacki K., Problemy społeczne, w: Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa 2000.
6.Gnat S., Suburbanizacja Szczecina i jej demograficzne efekty w latach 1995–2010, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2012, nr 3, s. 125–137.
7.Gońda-Soroczyńska E., Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu,
8.„Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2009, nr 4, s. 149–165.
9.Kajdanek K., Suburbanizacja po polsku, Kraków 2012.
10.Kajdanek K., Suburbanizacja w Polsce – pejzaż społeczno-przestrzenny, „Przegląd Socjologiczny” 2011, nr 2–3, s. 303–320.
11.Kiepas-Kokot A., Kokot S., Efekty suburbanizacji aglomeracji szczecińskiej, „Wiadomości Statystyczne” 2011, nr 7–8, s. 67–84.
12.Kowalewski M., Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich, „Przestrzeń Społeczna (Social Space)” 2013, nr 2, s. 99–124.
13.Lisowski A., Procesy centralizacji i decentralizacji w aglomeracji warszawskiej w latach 1950–2002, „Prace i Studia Geograficzne” 2005, t. 35, s. 13–44
14.Musiał-Malagó M., Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich Krakowa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2014, nr 12, s. 63–77.
15.Palak M., Nowe oblicza przedmieść. Socjologiczne studium suburbanizacji w Polsce na przykładzie Rzeszowa, Rzeszów 2016.
16.Theiss M., Różne światy lokalnego obywatelstwa społecznego? O zróżnicowaniach gminnej polityki społecznej w Polsce, „Studia Polityczne” 2012, nr 30, s. 287–322.
17.Ubóstwo i wykluczenie społeczne – perspektywa poznawcza, red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss, Warszawa 2010.
18.Winiarczyk-Raźniak A., Raźniak P., Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku, Kraków 2012.