Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz.2017.4-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 4 2017
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO JAKO INSTRUMENT WSPARCIA W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Rok wydania:2017
Liczba stron:20 (183-202)
Słowa kluczowe: regionalny program operacyjny odnawialne źródła energii bezpieczeństwo energetyczne
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Małgorzata Świąder

Katarzyna Tokarczyk-Dorociak

Szymon Szewrański

Jan Kazak

Abstrakt

Polityka Unii Europejskiej nakłada na Polskę obligatoryjne cele związane ze wzrostem produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE). Realizacja inwestycji OZE wymaga wysokich nakładów finansowych, czemu sprzyjać mogą środki wdrażane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W pracy przedstawiono cele polityk krajowych oraz regionalnych wobec województwa zachodniopomorskiego w zakresie inwestycji w sektor energetyczny. Analizie poddano podział środków strukturalnych na realizację priorytetów inwestycyjnych dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego. Dokonano również porównania planowanych nakładów inwestycyjnych w zakresie rodzajów OZE zaplanowanych w woj. zachodniopomorskim w odniesieniu do pozostałych województw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dulko K., Dyskurs ekologiczny w praktyce wybranych zielonych partii politycznych, Kraków 2006, http://www.rybb.konin.lm.pl/pracamag.pdf (dostęp: 1.03.2016).
2.European Commission, European Council 23/24 October 2014 – Conclusions, Brussels 2014, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145397.pdf (dostęp: 1.03.2016).
3.Centralny Punkt Informacyjny FE, Fundusze Europejskie 2014–2020. Cz. 1. Założenia, strategie, dokumenty, www.enterprise.fundusz-silesia.pl/cms.php?getfile=5937 (dostęp: 29.02.2016).
4.Gawlikowska-Fyk A., Nowy pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 r., „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2014, nr 8 (1120), https://www.pism.pl/files/?id_plik=16213 (dostęp: 29.02.2016).
5.Juchnicka M., Programowanie rozwoju a polityka zagospodarowania przestrzennego regionów Polski Wschodniej, http://www.bfkk.pl/old/_files/Programowanie%20 rozwoju%20a%20polityka%20zagospodarowania%20przestrzennego%20regionow%20polski%20wschodniej.pdf (dostęp: 1.03.2016).
6.Kryda M., Gminy mówią NIE gazowi łupkowemu, „Zielone Wiadomości” 2014, nr 19 (2), s. 18, http://zielonewiadomosci.pl/wp-content/uploads/019.pdf (dostęp: 1.03.2016).
7.Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej, https://www.nik.gov.pl/plik/id,4068,vp,5176.pdf (dostęp: 29.02.2016).
8.Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014–2020, 2014, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7304,vp,9200.pdf (dostęp: 4.03.2016).
9.Przybyła K., Kulczyk-Dynowska A., The selected aspects of Wleń municipality economic situation, w: Hradec Economic Days 2016, t. 2, red. P. Jedlička, Hradec 2016, s. 401–411.
10.Ruszel M., Polska perspektywa pakietu energetyczno-klimatycznego, „Nowa Energia” 2009, nr 4 (10), s. 5–8, http://ik.org.pl/cms/wp-content/uploads/2011/05/Polska-perspektywa-pakietu-energetyczno-klimatycznego-_-M.-Ruszel-nr-4_2009_NE.pdf (dostęp: 24.03.2015).
11.Akty prawne, dokumenty strategiczne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa 2013.
12.Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska, Programowanie Perspektywy Finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa, 2014.
13.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Załącznik do Uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (poz. 252).
14.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie narodowa. Strategia spójności. Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., Warszawa 2006.
15.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa 2012.
16.Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Załącznik do Uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, Warszawa 2009.
17.Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020, Warszawa 2014.
18.Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r., 2010.
19.Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, czerwiec 2010.
20.Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006 nr 227, poz. 1658.
21.Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2015/08/RPO-WD-2014-2020.pdf (dostęp: 3.03.2016).
22.Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/dokumenty_prawne/RPO%20WK-P/RPO%20WK-P%202014-2020%20zatw%20%20przez%20KE%20
23.16.12.2014%20r..pdf (dostęp: 3.03.2016).
24.Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1426769848305998.pdf/Projekt%2BRegionalnego%2BProgramu%2BOperacyjnego%2BWojew%25C3%25B3dztwa%2BLubelskiego%2Bna%2Blata%2B2014-2020%2B%255Bwer.%2Bpo%2Bakceptacji%2BKE%255D/ (dostęp: 3.03.2016).
25.Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, http://rpo2020.lubuskie.pl/program-rpo-lubuskie-2020/rpo-l2020_v7_zwl_20-01-15-2/ (dostęp: 3.03.2016).
26.Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014–2020, http://www.rpo.lodzkie.pl/images/prawo-i-dokumenty/RPO_WL_2014_2020_31_12_2014.pdf (dostęp:3.03.2016).
27.Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020, http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-2014-2020/2015/03/RPO_WM_2014-2020.pdf (dostęp: 3.03.2016).
28.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014–2020, http://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020.html (dostęp: 3.03.2016).
29.Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014–2020, http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2015/04/RPO-WO-2014-2020.pdf (dostęp: 3.03.2016).
30.Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, http://www.rpo.podkarpackie.pl/attachments/article/278/RPO%20WP%202014-2020_03%2003%202015.pdf (dostęp: 3.03.2016).
31.Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/regionalny-program-operacyjny-wo.html (dostęp: 3.03.2016).
32.Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/21711/Tekst+RPO+WP+2014-2020/a4b-90c91-683a-4838-87ed-8aa562807d70 (dostęp: 3.03.2015).
33.Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, https://rpo.slaskie.pl/dokument/rpo_wsl_2014_2020_przyjety_przez_ke_18_12_2014_r (dostęp: 3.03.2016).
34.Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/152-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-swietokrzyskiego-na-lata-2014-2020 (dostęp: 3.03.2016).
35.Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/3/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020 (dostęp: 3.03.2016).
36.Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 WRPO 2014+, http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/000/438/original/WRPO_2014__wersja_zatwierdzona_przez_KE.pdf?1431498290 (dostęp: 3.03.2016).
37.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2015, http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/dokument_rpo_15.pdf (dostęp: 3.03.2016).