Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz.2016.2-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / z. 2 2016
Przemiany migracyjne i demograficzne nowego miasta na przełomie XX i XXI wieku – przykład Bornego Sulinowa

Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (145-159)
Słowa kluczowe: migracje struktura wieku Borne Sulinowo osiedle powojskowe
Autorzy: Michał Szuszczewicz
Uniwersytet Wrocławski

Abstrakt

Borne Sulinowo jest jednym z osiedli przekazanych stronie polskiej przez wojska radzieckie na początku lat 90. XX wieku. Jako jedyne uzyskało status miasta i stało się największym, pod względem ludnościowym, osiedlem poradzieckim na terenie Polski. Przez minione 20 lat zachodziło tu wiele zmian, związanych zarówno z rekonwersją, jak i dynamicznym przyrostem liczby ludności. To jedno z niewielu miast w województwie zachodniopomorskim, które od początku swego istnienia stale powiększa liczbę mieszkańców. Proces ten spowodowany jest wieloma czynnikami, wśród których bardzo istotna jest m.in. duża podaż tanich mieszkań. Potencjalnym problemem, który może pojawić się w Bornem Sulinowie, jest postępujące w dość szybkim tempie starzenie się struktury społecznej miasta, wynikające m.in. z silnego napływu osób starszych. Sytuacja ta powoduje zmiany struktury demograficznej ludności, a zarazem możliwość przemian funkcji miasta, które w sezonie wakacyjnym przyjmuje wielu turystów. W przyszłości może to silnie oddziaływać na rozwój gospodarczy i strukturę osób migrujących do Bornego Sulinowa.
Pobierz plik

Plik artykułu