Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2021.36-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 36 (65) 2021
Reintegracja społeczno-zawodowa z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim

Autorzy: Majka Łojko ORCID
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna i solidarna reintegracja społeczna i zawodowa wykluczenie społeczne podmiot ekonomii społecznej
Rok wydania:2021
Liczba stron:25 (379-403)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano działania podejmowane przez sektor ekonomii społecznej na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na Pomorzu Zachodnim. Przedstawiono potencjał reintegracyjnych podmiotów ES w regionie oraz wskazano ich aktywność w odniesieniu do problemu wykluczenia społecznego. Następnie przybliżono kluczowe zagadnienia określające rolę ES w województwie zachodniopomorskim z perspektywy funkcjonujących centr i klubów integracji społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. W ostatniej części nakreślono zakres współpracy sektora ES z samorządem lokalnym na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. Niniejszy tekst jest zaproszeniem do dalszych dyskusji, których celem jest budowanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia idei ekonomii solidarności społecznej u progu XXI wieku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Opracowania
2.Frąckiewicz, Lucyna. „Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej”. W: Wykluczenie społeczne, red. Lucyna Frąckiewicz, 11-26. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, 2005.
3.Hausner, Jerzy. „Ekonomia społeczna jakom kategoria rozwoju”. W: Ekonomia społeczna a rozwój, red. Jerzy Hausner, 10-25. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008.
4.Informacje o sieciach Klubów Integracji Społecznej (KIS) i Centrów Integracji Społecznej (CIS), zebrane przez konsultantów regionalnych w ramach projektu Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej (SIRES), Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Dostęp 15.03.2021. https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Informacja,o,KIS,i,CIS,4107.html.
5.Juchnowo. Projekt Wiejski. Dostęp 22.03.2021. https://www.juchowo.org/pl/o-nas.html.
6.Loxley, John. Transforming or Reforming Capitalism: Towards a Theory of Community Economic Development. Halifax: Fernwood Publishing, 2007.
7.Narodowiec, Paweł., Juros, Andrzej, Bylicki, Wojciech, Sokołowska, Katarzyna, Wiśniewski, Paweł. Zakładanie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Lublin: Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta, Lublin 2010.
8.Pearce, John. Social Enterprise in Anytown. London: Calouste Gunbelkian Foundation, 2003.
9.Rychły-Mierzwa, Anna. „Społeczno-zawodowej w małopolskich jednostkach reintegracyjnych w świetle badania ROPS w Krakowie”. Kwartalnik es.O.es 2 (2019): 18-26.
10.Skrzypczak, Bohdan, Ekonomia społeczna a solidarna - implikacje podziału – na podstawie KPRES oraz projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Dostęp 3.03.2021. https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/artykuly_UW/Ekonomia_spoleczna_a_solidarna.pdf.
11.Wilimska, Wioletta. Wstęp do Ukryte zasoby rynku pracy, red. Anna Rychły-Mierzwa, 6-8. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2018.
12.Akty prawne, dokumenty strategiczne
13.Krajowy Program Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, Monitor Polski z 2019, poz. 214, MRPiPS, Warszawa 2019.
14.Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku. Szczecin: 2020.
15.Ustawa z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz. U. 2003 r., nr 122, poz. 1143.
16.Ustawa z dnia 20.04. 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001.
17.Ustawa z 27.08 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
18.Zachodniopomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018 – 2022. Szczecin: 2017.
19.Witryny internetowe
20.Ekonomia społeczna w Małopolsce. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Dostęp 01.03.2021. http://www.es.malopolska.pl/o-ekonomii-spolecznej.
21.Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Regionu Stargardzkiego. Dostęp 230.03.2021.
22.https://owes.es/co-robimy/kilka-slow-o-owes/
23.Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie. Dostęp 27.03.2021. http://gryfino.pzaz.pl
24.Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dostęp 24.03.2021. http://rpo.wzp.pl/node/3462
25.www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Blisko-492-mln-na-wsparcie-warsztatow-terapii-zajeciowej-w-2019-r-z-PFRON,194091,14.html. Dostęp 10.03.2021
26.Zakład Aktywności Zawodowej Goleniów. Dostęp 24.03.2021. https://zaz.goleniow.pl/o-nas/
27.Zakłady Aktywności Zawodowej. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dostęp 24.03.2021. www.rops.wzp.pl/zaklady-aktywnosci-zawodowej