Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2020.3-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3 2020
Ocena wizerunku miasta – na podstawie opinii mieszkańców Szczecina

Autorzy: Martyna Kostrzewska
Słowa kluczowe: wizerunek miasta tożsamość miasto relacje komunikacja
Rok wydania:2020
Liczba stron:13 (155-167)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pozytywny wizerunek miasta i kraju przekłada się na wszystkie sfery gospodarcze zarówno samych jednostek terytorialnych, jak i działających na ich terenie przedsiębiorstw. Zastosowanie przez miasta narzędzi wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa jest niezbędnym czynnikiem rozwoju i konkurencyjności. Kluczem do sukcesu na konkurencyjnym rynku miast jest podejmowanie przemyślanych i strategicznych decyzji mających na celu budowanie atrakcyjnego wizerunku miasta. Znajomość emocjonalnego stosunku użytkowników do przestrzeni wydaje się kluczowa z perspektywy tworzenia i realizacji strategii rozwoju miast i regionów, w tym kształtowania ich wizerunku, który uznaje się za jeden z elementów szeroko pojętego kapitału terytorialnego. Wizerunek miasta kształtowany jest przez jednostkę, w zależności od jej własnych cech demograficzno-społecznych. Celem artykułu jest przedstawienie opinii mieszkańców Szczecina dotyczącej wizerunku miasta na podstawie wyników badań przeprowadzonych z wykorzystaniem ankiety elektronicznej na reprezentatywnej próbie mieszkańców Szczecina. Znajomość opinii i ocen mieszkańców odgrywa kluczową rolę w budowaniu strategicznych działań marketingowych Szczecina, w tym zwłaszcza działań związanych z aktywizowaniem społeczności lokalnych, komunikacją władz z mieszkańcami, promocją dorobku miasta czy też budowaniem jego wizerunku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brol, Ryszard. Ekonomika i zarządzanie miastem Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2004.
2.Burlita, Augustyna. „Wizerunek Szczecina wśród mieszkańców w świetle wyników badań”. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek 2 (2016): 43–49.
3.Deffner, Alex, Christos Liouris. City Marketing – A Significant Planning Tool for Urban Development in a Globalised Economy. Amsterdam: 45th Congress Proceedings of the European Regional Science Association, 2005.
4.Dębek, Michał. „Handel w przestrzeni zurbanizowanej – zarys form i ich funkcji z perspektywy ludzkich potrzeb”. W: Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, red. Ryszard Masztalski, 63–82. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.
5.Glińska, Ewa, Magdalena Florek, Anna Kowalewska. Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
6.Kotler, Philip, Donald Haider, Irving Rein. Marketing Places: Attracting Investments, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. New York: The Free Press, 1993.
7.Lynch, Kevin. The Image of City. Cambridge, MA: The MIT Press, 1960.
8.Nawrocka, Elżbieta. „Wizerunek miejsca recepcji turystycznej w perspektywie ekonomicznej”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 46 (2009): 438–446.
9.Niemczyk, Agata. „Wizerunek miasta w ocenie mieszkańców i jego determinanty”. Marketing i Zarządzanie 2 (2018), 52: 115–127.
10.Szromnik, Andrzej. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2007.
11.Szwajca, Danuta. „Jak zmienić wizerunek miasta”. Marketing i Rynek 2 (2009): 21–26.
12.Źródła internetowe
13.10 najdroższych miejskich inwestycji planowanych w 2019 r. Dostęp 20.03.2020. https://wszczecinie.pl/index.php/aktualnosci,10_najdrozszych_miejskich_inwestycji_planowanych_w_2019_r,id-30698.html.
14.CEE Investment Report 2019 „Thriving Metropolitan Cities”. Dostęp 20.03.2020. https://www.skanska.pl/4a84fa/contentassets/6f039757cf75421da7922cfdac7d8de7/raport-skanska-colliers-dentons-investing-in-cee.pdf.